English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62567/95223 (66%)
造訪人次 : 2523469      線上人數 : 34
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Wang, Hsiao-Tsu"的相關文件 

  回到依作者瀏覽

  顯示 18 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [尖端材料科學學士學位學程] 學位論文 2018-07 利用X光光譜來探討超導體K2-xFe4+ySe5及電荷密度波單晶材料Sr3Ir4Sn13之電子與原子結構研究 王孝祖; Wang, Hsiao-Tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 會議論文 2023-06-26 Interfacial defects for high-performance photoelectrochemical properties of core-shell BiVO4 ZnO nanodendrite: X-ray Spectro-Microscopic Investigation Wang, Hsiao-tsu; Chen, Kuan-hung; Dong, Chung-li; Shiu, Hung-wei; Pao, Chih-wen; Wu, Jih-jen; Ohigashi, Takuji; Pong, Way-faung
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2023-09-11 Temperature‐Dependent Structures of Single‐Atom Catalysts Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2023-01-22 Disordered Au Nanoclusters for Efficient Ammonia Electrosynthesis Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2022-09-13 Chemically coupling SnO2 quantum dots and MXene for efficient CO2 electroreduction to formate and Zn–CO2 battery Han, Lili; Peng, Xianyun; Wang, Hsiao-Tsu; Ou, Pengfei; Mi, Yuying; Pao, Chih-Wen; Zhou, Jigang; Wang, Jian; Liu, Xijun; Pong, Way-Faung; Song, Jun; Lin, Zhang; Luo, Jun; Xin, Huolin L.
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2022-06-06 A single-atom library for guided monometallic and high-entropy designs Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2022-06 Design of Ru-Ni diatomic sites for efficient alkaline hydrogen oxidation Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2021-11-20 Bandgap Shrinkage and Charge Transfer in 2D Layered SnS2 Doped with V for Photocatalytic Efficiency Improvement Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2021-08-26 Role of Interfacial Defects in Photoelectrochemical Properties of BiVO4 Coated on ZnO Nanodendrites: X-ray Spectroscopic and Microscopic Investigation Wang, Hsiao-tsu
  [尖端材料科學學士學位學程] 期刊論文 2019-11-05 Evolution of Superconductivity in K2-xFe4+ySe5: X-ray Absorption and Emission Spectroscopic Studies Wang, Hsiao-tsu
  [物理學系暨研究所] 學位論文 2012 利用X光吸收光譜和磁圓偏振二向性研究多鐵異質結構CoFe2O4-PbTiO3的原子與電子結構及磁特性 王孝祖; Wang, Hsiao-Tsu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-13 Bandgap Shrinkage and Charge Transfer in 2D Layered SnS2 Doped with V for Photocatalytic Efficiency Improvement Shelke, Abhijeet R.; Wang, Hsiao-Tsu; Chiou, Jau-Wern; Shown, Indrajit; Sabbah, Amr; Chen, Kuang-Hung; Teng, Shu-Ang; Lin, I-An; Lee, Chi-Cheng; Hsueh, Hung-Chung; Liang, Yu-Hui; Du, Chao-Hung; Yadav, Priyanka L.; Ray, Sekhar C.; Hsieh, Shang-Hsien; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Chen, Chia-Hao; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Li-Chyong; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-26 Role of Interfacial Defects in Photoelectrochemical Properties of BiVO4 Coated on ZnO Nanodendrites: X-ray Spectroscopic and Microscopic Investigation Wang, Hsiao-Tsu; Chiou, Jau-Wern; Chen, Kuan-Hung; Shelke, Abhijeet R.; Dong, Chung-Li; Lai, Chun-Hao; Yeh, Ping-Hung; Du, Chao-Hung; Lai, Chun-Yen; Asokan, Kandasami; Hsieh, Shang-Hsien; Shiu, Hung-Wei; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Yang, Jih-Sheng; Wu, Jih-Jen; Ohigashi, Takuji; Pong, W. F.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2021-04-15 Modification of the Coordination Environment of Active Sites on MoC for High-Efficiency CH4 Production Han, Lili; Liu, Xijun; He, Jia; Liang, Zhixiu; Wang, Hsiao-Tsu; Bak, Seong-Min; Zhang, Jingmin; Hunt, Adrian; Waluyo, Iradwikanari; Pong, W. F.; Luo, Jun; Ding, Yi; Adzic, Radoslav R.; Xin, Huolin L.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2020-07-29 Correlation among photoluminescence and the electronic and atomic structures of Sr2SiO4:xEu3+ phosphors: X-ray absorption and emission studies Zheng, Shi-Yan; Chiou, Jau-Wern; Li, Yueh-Han; Yang, Cheng-Fu; Ray, Sekhar Chandra; Chen, Kuan-Hung; Chang, Chun-Yu; Shelke, Abhijeet R.; Wang, Hsiao-Tsu; Yeh, Ping-Hung; Lai, Chun-Yen; Hsieh, Shang-Hsien; Pao, Chih-Wen; Chen, Jeng-Lung; Lee, Jyh-Fu; Tsai, Hung-Ming; Hua, Huang-Wen FuvChih-Yu; Lin, Hong-Ji; Chen, Chien-Te; Pong, W. F.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-06 Tracking the Chemical and Structural Evolution of the TiS 2 Electrode in the Lithium-Ion Cell Using Operando X-ray Absorption Spectroscopy Zhang, Liang; Sun, Dan; Kang, Jun; Wang, Hsiao-Tsu; Hsieh, Shang-Hsien; Way-Faung Pong, etc.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋