English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 57970/91504 (63%)
造访人次 : 13690139      在线人数 : 59
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Wang, Bo-Yao"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 6 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-08-25 Effects of domain size on X-ray absorption spectra of boron nitride doped Li, Xin; Hua, Wei-Jie; Wang, Bo-Yao; Pong, Way-Faung; Glans, Per-Anders; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-06-24 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-06 Hydrogenation Induced Reversible Modulation of Perpendicular Magnetic Coercivity in Pd/Co/Pd films Lin, Wen-Chin; Tsai, Cheng-Jui; Wang, Bo-Yao; Kao, Chao-Hung; Pong, Way-Faung; Lin, Wen-Chin
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-02-01 Band Gap Engineering of Chemical Vapor Deposited Graphene by in Situ BN Doping Chang, Cheng-Kai; Satender Kataria; Kuo, Chun-Chiang; Abhijit Ganguly; Wang, Bo-Yao; Hwang, Jeong-Yuan; Huang, Kay-Jay; Yang, Wei-Hsun; Wang, Sheng-Bo; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Mi; Huang, Ching-I; Pong, Way-Faung; Song, Ker-Jar; Chang, Shoou-Jinn; Guo, Jing-Hua; Tai, Yian; Masahiko Tsujimoto; Seiji Isoda; Chen, Chun-Wei; Chen, Li-Chyong; Chen, Kuei-Hsien
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2012 Uniaxial magnetic anisotropy in Pd/Fe bilayers on Al2O3 (0001) induced by oblique deposition Chi, Chiao-sung; Wang, Bo-yao; Pong, Way-faung; Ho, Tsung-ying; Tsai, Cheng-jui; Lo, Fang-yuh; Chern, Ming-yau; Lin, Wen-chin

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈