English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 63187/95884 (66%)
造訪人次 : 4582310      線上人數 : 264
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
  • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
  • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
  • 進階搜尋

    類別瀏覽

    正在載入社群分類, 請稍候....

    年代瀏覽

    正在載入年代分類, 請稍候....

    "Tsai, C.Y."的相關文件 

    回到依作者瀏覽

    顯示 137 項.

    類別 日期 題名 作者 檔案
    [水資源及環境工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-07-23 Anaerobic co-digestion of agricultural wastes toward circular bioeconomy Pan, S.-Y.; Tsai, C.-Y.; Liu, C.-W.; Wang, S.-W.; Fan, C.
    [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-03-01 Effect of geometry on the magnetic properties of CoFe2O4–PbTiO3 multiferroic composites Wang, B. Y.; Wang, H. T.; Singh, Shashi B.; Shao, Y. C.; Wang, Y. F.; Chuang, C. H.; Yeh, P.H.; Chiou, J. W.; Pao, C. W.; Tsai, H. M.; Lin, H. J.; Lee, J. F.; Tsai, C. Y.; Hsieh, W.F.; Tsai, M.-H.; Pong, W. F.; Pong, W. F.
    [物理學系暨研究所] 期刊論文 2005-11 Polymerization of a confined π-system : Chemical synthesis of tetrahedral amorphous carbon nanoballs from graphitic carbon nanocapsules 彭維鋒; Pong, Way-faung; Chu, C. C.; Hwang, G. L.; Chiou, J. W.; 林正嵐; Lin, C. L.; Tsai, C. Y.; Lin, H. M.; Chang, Y. C.; Chang, C. S.; Hsu, A. H.; Huang, W. L.; Guo, J. H.; Chen, P. H.; Luh, T. Y.
    [電機工程學系暨研究所] 學位論文 2008 Color Filter Array Interpolation for an Image Sensor and Visual Tracking Control Design of a Wheeled Mobile Robot 蔡奇謚; Tsai, Chi-yi
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2023-01-21 一種多目標追蹤的高速數據關聯方法 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2020-11-17 表面缺陷識別系統 蔡奇謚; 陳浩瑋; 陳冠任
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2017-07-01 影像物體特徵描述方法及影像處理裝置 蔡奇謚; Liao, Hisen-Chen
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-12-27 Method and Image Processing Apparatus for Image-Based Object Feature Description Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-05-11 影像增強處理方法及影像處理裝置 蔡奇謚; 李世安
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-02-21 影像的動態範圍壓縮方法與影像處理裝置 蔡奇謚; 王傳崴
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2015-05-12 Dynamic range compression method for image and image processing device Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2015-02-11 影像的動態範圍壓縮與局部對比增強方法及影像處理裝置 蔡奇謚; 黃志弘
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2014-10-21 色彩分佈調整法與色彩分佈模組 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2014-03-11 影像處理裝置及影像處理方法 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-11-11 影像處理方法與影像處理系統 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-06-04 Method and Image Processing Device for Image Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-04-16 IMAGE PROCESSING DEVICE AND IMAGE PROCESSING METHOD Tsai, Chi-yi; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-03-21 影像處理裝置及影像處理方法 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-03-05 Method and Module for Regulating color distribution Tsai, Chi-yi; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-21 飽和度調整法與飽和度調整模組 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-12 IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE PROCESSING SYSTEM Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚, chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-01 明亮度調整法與明亮度調整模組 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-08-14 Method and Computer System for Regulating Color Saturation Degree Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-07-17 Image Processing Device and Image Processing Method Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-07-03 Nursing System Tsai, Chi-yi; Huang, Fu-sheng; Lin, Chen-yang; Lin, Zhi-sheng; Chen, Chun-wei; Song, Kai-tai; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-06-05 Method and Module for Regulating Luminance Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-04-21 看護系統 蔡奇謚; 黃富聖; 林振暘; 林志昇; 陳俊瑋; 宋開泰
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-04-01 電腦裝置與其影像處理電路和方法 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2011-05-10 Heterogeneity-Projection Hard-Decision Interpolation Method for Color Reproduction 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 專利 2010-07-01 邊緣增強型影像壓縮及解壓縮方法 蔡奇謚; 陳維祥; 宋開泰; 林昇甫
    [電機工程學系暨研究所] 專利 異次投影硬性決定色彩內插法 蔡奇謚; 宋開泰
    [電機工程學系暨研究所] 專書之單篇 2015-09 A GPU-Accelerated Adaptive Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm for Real-Time Color Image Enhancement Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang
    [電機工程學系暨研究所] 專書之單篇 2008 Multi-Robot Cooperative Sensing and Localization Song, Kai-Tai; Tsai, Chi-Yi; Chiu, Cheng-Hsien; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2023-07-27 A Real-time Affordance-based Object Pose Estimation Approach for Robotic Grasp Pose Estimation Wong, Shang-Wen; Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2022-10-23 The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results Kristan, Matej; Leonardis, Aleš; Matas, Jiří; Felsberg, Michael; Pflugfelder, Roman; Kämäräinen, Joni-Kristian; Chang, Hyung Jin; Danelljan, Martin; Zajc, Luka Čehovin; Lukežič, Alan; Drbohlav, Ondrej; Björklund, Johanna; Zhang, Yushan; Zhang, Zhongqun; Yan, Song; Yang, Wenyan; Cai, Dingding; Mayer, Christoph; Fernández, Gustavo; Ben, Kang; Bhat, Goutam; Chang, Hong; Chen, Guangqi; Chen, Jiaye; Chen, Shengyong; Chen, Xilin; Chen, Xin; Chen, Xiuyi; Chen, Yiwei; Chen, Yu-Hsi; Chen, Zhixing; Cheng, Yangming; Ciaramella, Angelo; Cui, Yutao; Džubur, Benjamin; Dasari, Mohana Murali; Deng, Qili; Dhar, Debajyoti; Di, Shangzhe; Nardo, Emanuel Di; Du, Daniel K.; Dunnhofer, Matteo; Fan, Heng; Feng, Zhenhua; Fu, Zhihong; Gao, Shang; Gorthi, Rama Krishna; Granger, Eric; Gu, Q. H.; Gupta, Himanshu; He, Jianfeng; He, Keji; Huang, Yan; Jangid, Deepak; Ji, Rongrong; Jiang, Cheng; Jiang, Yingjie; Lawin, Felix Järemo; Kang, Ze; Kiran, Madhu; Kittler, Josef; Lai, Simiao; Lan, Xiangyuan; Lee, Dongwook; Lee, Hyunjeong; Lee, Seohyung; Li, Hui; Li, Ming; Li, Wangkai; Li, Xi; Li, Xianxian; Li, Xiao; Li, Zhe; Lin, Liting; Ling, Haibin; Liu, Bo; Liu, Chang; Liu, Si; Lu, Huchuan; Cruz, Rafael M. O.; Ma, Bingpeng; Ma, Chao; Ma, Jie; Ma, Yinchao; Martinel, Niki; Memarmoghadam, Alireza; Micheloni, Christian; Moallem, Payman; Le, Thanh Nguyen-Meidine; Pan, Siyang; Park, ChangBeom; Paudel, Danda; Paul, Matthieu; Peng, Houwen; Robinson, Andreas; Rout, Litu; Shan, Shiguang; Simonato, Kristian; Song, Tianhui; Song, Xiaoning; Sun, Chao; Sun, Jingna; Tang, Zhangyong; Timofte, Radu; Tsai, Chi-Yi; Gool, Luc Van; Verma, Om Prakash; Wang, Dong; Wang, Fei; Wang, Liang; Wang, Liangliang; Wang, Lijun; Wang, Limin; Wang, Qiang; Wu, Gangshan; Wu, Jinlin; Wu, Xiaojun; Xie, Fei; Xu, Tianyang; Xu, Wei; Xu, Yong; Xu, Yuanyou; Xue, Wanli; Xun, Zizheng; Yan, Bin; Yang, Dawei; Yang, Jinyu; Yang, Wankou; Yang, Xiaoyun; Yang, Yi; Yang, Yichun; Yang, Zongxin; Ye, Botao; Yu, Fisher; Yu, Hongyuan; Yu, Jiaqian; Yu, Qianjin; Yu, Weichen; Ze, Kang; Zhai, Jiang; Zhang, Chengwei; Zhang, Chunhu; Zhang, Kaihua; Zhang, Tianzhu; Zhang, Wenkang; Zhang, Zhibin; Zhang, Zhipeng; Zhao, Jie; Zhao, Shaochuan; Zheng, Feng; Zheng, Haixia; Zheng, Min; Bineng
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2022-03-25 Design of Superior Parameterized Quantum Circuits for Quantum Image Classification Mishra, Shraddha; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2021-07-16 An ESP-Based Lightweight Model for Joint Object Detection and Affordance Segmentation Tsai, Chi-Yi; Lin, Han-Po; Chiu, Yu-Chen
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-11-24 Classification of Music-Induced Mental States Using Convolutional Neural Networks for an EEG Study Cheah, Kit Hwa; Nisar, Humaira; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-11-04 Implementation of a Specific Person Visual Tracking Control System Based on Multi-Object Tracking Su, Yu-Kai; Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-31 Re-orientation planning based on semantic segmentation keypoint detection Yeh, L.Y.; Lai, Y.C.; Wong, C.C.; Liu, C.C.; Tsai, C.Y.
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-31 Mobilenet-SSDv2: An Improved Object Detection Model for Embedded Systems Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi; Ruan, Mind-Da; Shen, Guan-Yu; Lee, Tsu-Tian
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-19 6-DOF Task-Oriented Grasping for Multiple Robotic Arms Lai, Yu-Cheng; Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-11-07 Design and Implementation of a Multiplayer Connection System for Markerless Augmented Reality Gaming Applications Lu, Yun-Han; Lai, Yu-Cheng; Chen, Yu-Hsiang; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-07-11 Textureless Model Assembling Planning Based on a Deep Pose Estimation Network Kao, Wu-Kai; Wong, Ching-Chang; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-07-07 Automatic On-Road Driving Dataset Generation Based on Object Detection and Segmentation Networks Chang, Hao-Ting; Su, Yu-Kai; Tsai, Chi-Yi; Lee, Tsu-Tiau
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-04-11 Planar Tracking Based on Deep Learning Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019 Reptile Meta-Tracking Jhang, Shang-Jhih; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 RTAB-Map based on RGB-D camera Lee, T.T.; Tsai, C.Y.; Li, S.A.; Liu, C.C.; Yan, G.T.; Wang, L.C.
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 Data-Driven Visual Picking Control of a 6-DoF Manipulator Using End-to-End Imitation Learning Tsai, Chi-Yi; Huang, Chien-Che; Chou, Yung-Shan
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 Data-Driven Visual Picking Control of a 6-DoF Manipulator Using Tsai, Chi-Yi; Huang, Chien-Che; Chou, Yung-Shan
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-08-28 視覺自主機械手臂之井字遊戲設計與實現 張瑋哲; 黃宥竣; 蔡奇謚; 翁慶昌
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-11-12 A Deep Learning-Based Object Detection Algorithm Applied in Shelf-Picking Robot Huang, You-Jun; Lai, Yu-Cheng; Chen, Ren-Jie; Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-10-14 An Efficient Automatic Traffic Sign Detection and Recognition Method for Smartphones. Po-Cheng Shih; Chi-Yi Tsai; Chun-Fei Hsu
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-08-21 A Novel RGB-D Camera-Based 3D Object Recognition System Tsai, Chi-Yi; Tsai, Shu-Hsiang; Wei, Hua-Ting
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-06-27 Multi-Scale Compressive Tracking Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang; Jhang, Zih-Syuan
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-06-27 6-DoF Planar Pose Estimation Based on a Real-Time Template Tracking Algorithm Tsai, Chi-Yi; Hsu, Kuan-Jui; Liu, Ting-Yuan
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-05-13 An Efficient RGB-D Camera Based Point Cloud Registration Algorithm Huang, Chih-Hung; Jhang, Shang-Jhih; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 Accelerator Implementation for Feature Descriptor Matching Li, Shih-An; Tsai, Chi-Yi; Chen, Ping-Hung; Huang, Chun-Jui
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 Textureless Object Recognition Based on Line2D Algorithm Tsai, Chi-Yi; Yu, Chao-Chun; Huang, Chih-Hung; Jhang, Tong-Sheng
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 6-DoF Camera Motion Estimation Algorithm Using RGB-D Cameras Tsai, Chi-Yi; Lu, Chia-Hsien; Huang, Chih-Hung
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-05-28 A Novel Translation, Rotation, and Scale-Invariant Shape Description Method for Real-Time Speed-Limit Sign Recognition Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen; Feng, Yen-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-11-18 6-DOF Object Posture Estimation Based on a 3D Hough Voting Algorithm Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung; Tsai, Shu-Hsiang
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-09-05 CAD Model-based 3D Object Pose Estimation using an Edge-Based Nonlinear Model Fitting Algorithm Tsai, Chi-Yi; Wang, Wei-Yi; Huang, Chi-Hung; Shih, Bo-Ren
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-09-05 Real-Time Automatic Target Selection and Tracking Algorithm Using Keypoint-Based Template Matching Tsai, Chi-Yi; Yu, Cheng-Jui
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2014-08-20 Multilevel Image Thresholding Based on an Extended Within-Class Variance Criterion 蔡奇謚; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2013-12-02 Design and Implementation of a RANSAC RGB-D mapping Algorithm for Multi-View Point Cloud Registration Tsai, Chi-Yi; Wang, Chuan-Wei; Wang, Wei-Yi; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-12-02 An Adaptive Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Algorithm for Color Image Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hang; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-11 A Novel Image-Based Object Orientation Estimation Algorithm for Robotic Manipulator Applications Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang; Liu, Tsung-Yen; Tsao, An-Hung; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 A Fast Dynamic Range Compression with Local Contrast Preservation Algorithm for Low Dynamic Range Image Enhancement Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 An Image-Based Reactive Planning Method for Robot Manipulator Control Tsai, Chi-yi; Wong, Ching-chang; Yu, Chia-jun; Liu, Chih-cheng; Tsai, Meng-hung; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 A Histogram-Based Multi-Threshold Searching Algorithm for Multiple Color Objects Segmentation Tsai, Chi-yi; Chen, Wei-chieh; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2011-11-22 以圖形處理器運算技術為基礎之即時影像增強軟體平台開發 蔡奇謚; 陳煒傑
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2011-09-13 SDALA: Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm Tsai, Chi-yi
    [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2008-09-01 Multi-robot cooperative sensing and localization Song, Kai-Tai; Tsai, Chi-Yi; Chiu, Cheng-Hsien; 奇謚,蔡
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-09-22 Attention-related Power and Functional Connectivity Modulation Associated with Long-term Alpha Neurofeedback Training Tsai, Chi-yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-04-27 QSurfNet: A Hybrid Quantum Convolutional Neural Network for Surface Defect Recognition Tsai, Chi-yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-03 Swin-JDE: Joint Detection and Embedding Multi-Object Tracking in Crowded Scenes Based on Swin-Transformer Tsai, Chi-Yi; Shen, Guan-Yu; Nisar, Humaira
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-03-29 The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Cognitive Performance in Healthy Adults Nawaz, Rab; Nisar, Humaira; Yap, Vooi Voon; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-02-14 Mobilenet-JDE: A Lightweight Multi-Object Tracking Model for Embedded Systems Chi-Yi Tsai; Yu-Kai Su
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-24 The Effect of Music Listening on EEG Functional Connectivity of Brain: A Short-Duration and Long-Duration Study Mahmood, Danyal; Nisar, Humaira; Yap, Vooi Voon; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-05 Design and Validation of an Augmented Reality Teaching System for Primary Logic Programming Education Tsai, Chi-Yi; Lai, Yu-Cheng
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-10-27 Design and Validation of a Virtual Chemical Laboratory – An Example of Natural Science in Elementary Education Tsai, Chi-Yi; Ho, Yu-Chen; Nisar, Humaira
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-30 Mapless LiDAR Navigation Control of Wheeled Mobile Robots Based on Deep Imitation Learning Tsai, Chi-Yi; Nisar, Humaira; Hu, Yu-Chen
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-24 Mapless LiDAR Navigation Control of Wheeled Mobile Robots Based on Deep Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Humaira Nisar; Yu-Chen Hu
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation Planning for Object Re-Orientation Based on Semantic Segmentation Keypoint Detection Ching-Chang Wong; Li-Yu Yeh; Chih-Cheng Liu; Chi-Yi Tsai; Hisasuki Aoyama
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation planning for object re-orientation based on semantic segmentation keypoint detection Wong, C.C.; Yeh, L.Y.; Liu, C.C.; Tsai, C.Y.; Aoyama, H.
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation Planning for Object Re-Orientation Based on Semantic Segmentation Keypoint Detection Wong, Ching-Chang; Yeh, Li-Yu; Liu, Chih-Cheng; Tsai, Chi-Yi; Aoyama, Hisasuki
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-08-25 A Novel Interactive Assembly Teaching Aid Using Multi-Template Augmented Reality Tsai, Chi-Yi; Liu, Ting-Yuan; Lu, Yun-Han; Nisar, Humaira
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-08-05 SurfNetv2: An Improved Real-time SurfNet and Its Applications to Defect Recognition of Calcium Silicate Boards Chi-Yi Tsai; Hao-Wei Chen
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-01-06 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Chien-Che Huang; Yu-Cheng Lai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-12-25 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Yu-Cheng Lai; Chien-Che Huang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-12-25 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Yu-Cheng Lai; Chien-Che Huang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-06 Real-Time Implementation of an Adaptive Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm on a GPU Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-03 Single-Domain Reptile Meta-Tracking Chi-Yi Tsai; Shang-Jhih Jhang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-01-29 ROS-Based Human Detection and Tracking from a Wireless Controlled Mobile Robot Using Kinect Sidagam Sankar; Chi-Yi Tsai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-29 Image Segmentation of Activated Sludge Phase Contrast Images Using Phase Stretch Transform Raymond Bing Quan Ang; Humaira Nisar; Muhammad Burhan Khan; Chi-Yi Tsai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-15 Visual object recognition and pose estimation based on a deep semantic segmentation network Chien-Ming Lin; Chi-Yi Tsai; Yu-Cheng Lai; Shin-An Li; Ching-Chang Wong
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-15 Visual Object Recognition and Pose Estimation Based on a Deep Semantic Segmentation Network Lin, C.M.; Tsai, C.Y.; Lai, Y.-C.; Li, S.A.; Wong, C.C.
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-09-18 Visual Object Recognition and Pose Estimation Based on a Deep Semantic Segmentation Network Chien-Ming Lin; Chi-Yi Tsai; Yu-Cheng Lai; Shin-An Li; Ching-Chang Wong
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-08-12 Efficient Model-Based Object Pose Estimation Based on Multi-Template Tracking and PnP Algorithms Chi-Yi Tsai; Kuang-Jui Hsu; Humaira Nisar
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-05-31 Real-Time Textureless Object Detection and Recognition Based on an Edge-Based Hierarchical Template Matching Algorithm Tsai, Chi-Yi; Yu, Chao-Chun
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-02-20 Simultaneous 3D Object Recognition and Pose Estimation Based on RGB-D Images Tsai, Chi-Yi; Tsai, Shu-Hsiang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-09-11 Real-Time Embedded Implementation of Robust Speed-Limit Sign Recognition Using a Novel Centroid-to-Contour Description Method Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen; Hsu, Kuang-Jui
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-31 Real-Time Multi-Scale Parallel Compressive Tracking Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-15 Indoor Scene Point Cloud Registration Algorithm Based on RGB-D Camera Calibration Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-12 Real-Time Implementation of a Keypoint-Based Automatic Target Selection and Tracking System for Applications of Random Bin Picking Tsai, Chi-Yi; Yu, Cheng-Jui; Yu, Chao-Chun; Wong, Ching-Chang
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-05 Real-time implementation of a keypoint-based automatic target selection and tracking system for applications of random bin picking Chi-Yi Tsai; Cheng-Jui Yu; Chao-Chun Yu; Ching-Chang Wong
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-03-11 Graphics processing unit-accelerated multi-resolution exhaustive search algorithm for real-time keypoint descriptor matching in high-dimensional spaces Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang; An-Hung Tsao
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-03-11 3D Object Pose Tracking Using a Novel Model-Based Contour Fitting Algorithm Chi-Yi Tsai; Wei-Yi Wang; Shu-Hsiang Tsai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-08-01 Low-cost and high-speed hardware implementation of contrast-preserving image dynamic range compression for full-HD video enhancement Li, Shih-An; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-07-27 Low-cost and high-speed hardware implementation of contrast-preserving image dynamic range compression for full-HD video enhancement Shih-An Li; Chi-Yi Tsai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-06-01 An Adaptive Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Algorithm for Real-Time Color Image Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung; 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-04-01 Real-time automatic multilevel color video thresholding using a novel class-variance criterion Tsai, Chi-Yi; Liu, Tsung-Yen
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-04 Real-time automatic multilevel color video thresholding using a novel class-variance criterion Tsai, Chi-Yi; Liu, Tsung-Yen
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2014-10 A Hybrid Switched Reactive-Based Visual Servo Control of 5-DOF Robot Manipulators for Pick-and-Place Tasks Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang; Yu, Chia-Jun; Liu, Chih-Cheng; Liu, Tsung-Yen
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-09-01 Real-Time Feature Descriptor Matching via a Multi-Resolution Exhaustive Search Method Tsai, Chi-Yi; Tsao, An-Hung; Wang, Chuan-Wei
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-09 Real-Time Feature Descriptor Matching via a Multi-Resolution Exhaustive Search Method Tsai, Chi-Yi; Tsao, An-Hung; Wang, Chuan-Wei
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-03 A Home Rehabilitation System Combined with Somatosensory Games for Stroke Patients Chou, Chien-Hsing; Tsai, Chi-Yi; Fang, Syue-Jyun; Hsiao, Ya-Chun; Chen, Huan-Lun; Chou, Chien-Hsing
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-11-30 A Novel Histogram-Based Multi-Threshold Searching Algorithm for Multilevel Color Thresholding Tsai, Chi-yi; Liu, Tsung-yen; Chen, Wei-chieh; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-07-14 A Fast Dynamic Range Compression With Local Contrast Preservation Algorithm and Its Application to Real-Time Video Enhancement Tsai, C.-Y.; Tsai, C.-Y.
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-03 Modified Sequential Floating Search Algorithm with a Novel Ranking Method Chou, Chien-hsing; Hsieh, Yi-zeng; Tsai, Chi-yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2011-12-01 A Novel Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm for Digital Video Cameras Tsai, Chi-Yi; Chou, Chien-Hsing
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2011-09 A novel simultaneous dynamic range compression and local contrast enhancement algorithm for digital video cameras Tsai, Chi-Yi; Chou, Chien-Hsing; Tsai, Chi-Yi
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2010-07 Robust Face Tracking Control of a Mobile Robot Using Self-Tuning Kalman Filter and Echo State Network Tsai, Chi-yi; Xavier Dutoit; Song, Kai-tai; Hendrik Van Brussel; Marnix Nutti; Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai; Xavier Dutoit
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-06-01 Dynamic visual tracking control of a mobile robot with image noise and occlusion robustness Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-06-01 Robust Visual Tracking Control System of a Mobile Robot Based on Dual-Jacobian Model Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai; Xavier Dutoit
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-05 Visual Tracking Control of a Wheeled Mobile Robot with System Model and Velocity Quantization Robustness Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2007-06 A New Edge-Adaptive Demosaicing Algorithm for Color Filter Arrays Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2007-01-01 Heterogeneity-Projection Hard-Decision Color Interpolation Using Spectral-Spatial Correlation Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2004-09-01 Fast Parking Control of Mobile Robots: A Motion Planning Approach with Experimental Validation Tsai, Chi-yi; Lee, Ti-chung; Song, Kai-tai
    [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2002-06 Stereo Vision Based Local Map-Building in Static Environment Tsai, Chi-yi; Wu, Hsien-huang P.
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2013-08 視覺伺服控制機械手臂系統---總計畫兼子計畫一:六軸垂直關節型機械手臂機構與運動控制卡之設計與實現(II) 翁慶昌; 蔡奇謚; 劉寅春; 李世安
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2013-08 視覺伺服控制機械手臂系統---子計畫四:以CAD模型為基礎之視覺追蹤系統的設計與實現(II) 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2012-08 視覺伺服控制機械手臂系統,-子計畫四:以CAD模型為基礎之視覺追蹤系統的設計與實現(I) 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2011 救援機器人系統的設計與實現-總計畫兼子計畫一:救援機器人系統的設計與實現 翁慶昌; 江正雄; 李世安; 蔡奇謚; 劉寅春
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2011 救援機器人系統的設計與實現-子計畫四:複雜環境之立體視覺測程系統的設計與實作 蔡奇謚
    [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2010 以圖形處理器運算技術為基礎之即時影像增強軟體平台之開發 蔡奇謚

    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋