English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 63183/95881 (66%)
Visitors : 4386127      Online Users : 95
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Tsai, C. Y." 

  Return to Browse by Author

  Showing 137 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [水資源及環境工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-07-23 Anaerobic co-digestion of agricultural wastes toward circular bioeconomy Pan, S.-Y.; Tsai, C.-Y.; Liu, C.-W.; Wang, S.-W.; Fan, C.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-03-01 Effect of geometry on the magnetic properties of CoFe2O4–PbTiO3 multiferroic composites Wang, B. Y.; Wang, H. T.; Singh, Shashi B.; Shao, Y. C.; Wang, Y. F.; Chuang, C. H.; Yeh, P.H.; Chiou, J. W.; Pao, C. W.; Tsai, H. M.; Lin, H. J.; Lee, J. F.; Tsai, C. Y.; Hsieh, W.F.; Tsai, M.-H.; Pong, W. F.; Pong, W. F.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2005-11 Polymerization of a confined π-system : Chemical synthesis of tetrahedral amorphous carbon nanoballs from graphitic carbon nanocapsules 彭維鋒; Pong, Way-faung; Chu, C. C.; Hwang, G. L.; Chiou, J. W.; 林正嵐; Lin, C. L.; Tsai, C. Y.; Lin, H. M.; Chang, Y. C.; Chang, C. S.; Hsu, A. H.; Huang, W. L.; Guo, J. H.; Chen, P. H.; Luh, T. Y.
  [電機工程學系暨研究所] 學位論文 2008 Color Filter Array Interpolation for an Image Sensor and Visual Tracking Control Design of a Wheeled Mobile Robot 蔡奇謚; Tsai, Chi-yi
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2023-01-21 一種多目標追蹤的高速數據關聯方法 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2020-11-17 表面缺陷識別系統 蔡奇謚; 陳浩瑋; 陳冠任
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2017-07-01 影像物體特徵描述方法及影像處理裝置 蔡奇謚; Liao, Hisen-Chen
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-12-27 Method and Image Processing Apparatus for Image-Based Object Feature Description Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-05-11 影像增強處理方法及影像處理裝置 蔡奇謚; 李世安
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2016-02-21 影像的動態範圍壓縮方法與影像處理裝置 蔡奇謚; 王傳崴
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2015-05-12 Dynamic range compression method for image and image processing device Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2015-02-11 影像的動態範圍壓縮與局部對比增強方法及影像處理裝置 蔡奇謚; 黃志弘
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2014-10-21 色彩分佈調整法與色彩分佈模組 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2014-03-11 影像處理裝置及影像處理方法 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-11-11 影像處理方法與影像處理系統 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-06-04 Method and Image Processing Device for Image Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-04-16 IMAGE PROCESSING DEVICE AND IMAGE PROCESSING METHOD Tsai, Chi-yi; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-03-21 影像處理裝置及影像處理方法 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-03-05 Method and Module for Regulating color distribution Tsai, Chi-yi; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-21 飽和度調整法與飽和度調整模組 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-12 IMAGE PROCESSING METHOD AND IMAGE PROCESSING SYSTEM Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚, chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2013-02-01 明亮度調整法與明亮度調整模組 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-08-14 Method and Computer System for Regulating Color Saturation Degree Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-07-17 Image Processing Device and Image Processing Method Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-07-03 Nursing System Tsai, Chi-yi; Huang, Fu-sheng; Lin, Chen-yang; Lin, Zhi-sheng; Chen, Chun-wei; Song, Kai-tai; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-06-05 Method and Module for Regulating Luminance Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-04-21 看護系統 蔡奇謚; 黃富聖; 林振暘; 林志昇; 陳俊瑋; 宋開泰
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2012-04-01 電腦裝置與其影像處理電路和方法 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2011-05-10 Heterogeneity-Projection Hard-Decision Interpolation Method for Color Reproduction 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 專利 2010-07-01 邊緣增強型影像壓縮及解壓縮方法 蔡奇謚; 陳維祥; 宋開泰; 林昇甫
  [電機工程學系暨研究所] 專利 異次投影硬性決定色彩內插法 蔡奇謚; 宋開泰
  [電機工程學系暨研究所] 專書之單篇 2015-09 A GPU-Accelerated Adaptive Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm for Real-Time Color Image Enhancement Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang
  [電機工程學系暨研究所] 專書之單篇 2008 Multi-Robot Cooperative Sensing and Localization Song, Kai-Tai; Tsai, Chi-Yi; Chiu, Cheng-Hsien; 奇謚,蔡 chiyi_tsai@mail.tku.edu.tw
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2023-07-27 A Real-time Affordance-based Object Pose Estimation Approach for Robotic Grasp Pose Estimation Wong, Shang-Wen; Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2022-10-23 The Tenth Visual Object Tracking VOT2022 Challenge Results Kristan, Matej; Leonardis, Aleš; Matas, Jiří; Felsberg, Michael; Pflugfelder, Roman; Kämäräinen, Joni-Kristian; Chang, Hyung Jin; Danelljan, Martin; Zajc, Luka Čehovin; Lukežič, Alan; Drbohlav, Ondrej; Björklund, Johanna; Zhang, Yushan; Zhang, Zhongqun; Yan, Song; Yang, Wenyan; Cai, Dingding; Mayer, Christoph; Fernández, Gustavo; Ben, Kang; Bhat, Goutam; Chang, Hong; Chen, Guangqi; Chen, Jiaye; Chen, Shengyong; Chen, Xilin; Chen, Xin; Chen, Xiuyi; Chen, Yiwei; Chen, Yu-Hsi; Chen, Zhixing; Cheng, Yangming; Ciaramella, Angelo; Cui, Yutao; Džubur, Benjamin; Dasari, Mohana Murali; Deng, Qili; Dhar, Debajyoti; Di, Shangzhe; Nardo, Emanuel Di; Du, Daniel K.; Dunnhofer, Matteo; Fan, Heng; Feng, Zhenhua; Fu, Zhihong; Gao, Shang; Gorthi, Rama Krishna; Granger, Eric; Gu, Q. H.; Gupta, Himanshu; He, Jianfeng; He, Keji; Huang, Yan; Jangid, Deepak; Ji, Rongrong; Jiang, Cheng; Jiang, Yingjie; Lawin, Felix Järemo; Kang, Ze; Kiran, Madhu; Kittler, Josef; Lai, Simiao; Lan, Xiangyuan; Lee, Dongwook; Lee, Hyunjeong; Lee, Seohyung; Li, Hui; Li, Ming; Li, Wangkai; Li, Xi; Li, Xianxian; Li, Xiao; Li, Zhe; Lin, Liting; Ling, Haibin; Liu, Bo; Liu, Chang; Liu, Si; Lu, Huchuan; Cruz, Rafael M. O.; Ma, Bingpeng; Ma, Chao; Ma, Jie; Ma, Yinchao; Martinel, Niki; Memarmoghadam, Alireza; Micheloni, Christian; Moallem, Payman; Le, Thanh Nguyen-Meidine; Pan, Siyang; Park, ChangBeom; Paudel, Danda; Paul, Matthieu; Peng, Houwen; Robinson, Andreas; Rout, Litu; Shan, Shiguang; Simonato, Kristian; Song, Tianhui; Song, Xiaoning; Sun, Chao; Sun, Jingna; Tang, Zhangyong; Timofte, Radu; Tsai, Chi-Yi; Gool, Luc Van; Verma, Om Prakash; Wang, Dong; Wang, Fei; Wang, Liang; Wang, Liangliang; Wang, Lijun; Wang, Limin; Wang, Qiang; Wu, Gangshan; Wu, Jinlin; Wu, Xiaojun; Xie, Fei; Xu, Tianyang; Xu, Wei; Xu, Yong; Xu, Yuanyou; Xue, Wanli; Xun, Zizheng; Yan, Bin; Yang, Dawei; Yang, Jinyu; Yang, Wankou; Yang, Xiaoyun; Yang, Yi; Yang, Yichun; Yang, Zongxin; Ye, Botao; Yu, Fisher; Yu, Hongyuan; Yu, Jiaqian; Yu, Qianjin; Yu, Weichen; Ze, Kang; Zhai, Jiang; Zhang, Chengwei; Zhang, Chunhu; Zhang, Kaihua; Zhang, Tianzhu; Zhang, Wenkang; Zhang, Zhibin; Zhang, Zhipeng; Zhao, Jie; Zhao, Shaochuan; Zheng, Feng; Zheng, Haixia; Zheng, Min; Bineng
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2022-03-25 Design of Superior Parameterized Quantum Circuits for Quantum Image Classification Mishra, Shraddha; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2021-07-16 An ESP-Based Lightweight Model for Joint Object Detection and Affordance Segmentation Tsai, Chi-Yi; Lin, Han-Po; Chiu, Yu-Chen
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-11-24 Classification of Music-Induced Mental States Using Convolutional Neural Networks for an EEG Study Cheah, Kit Hwa; Nisar, Humaira; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-11-04 Implementation of a Specific Person Visual Tracking Control System Based on Multi-Object Tracking Su, Yu-Kai; Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-31 Re-orientation planning based on semantic segmentation keypoint detection Yeh, L.Y.; Lai, Y.C.; Wong, C.C.; Liu, C.C.; Tsai, C.Y.
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-31 Mobilenet-SSDv2: An Improved Object Detection Model for Embedded Systems Chiu, Yu-Chen; Tsai, Chi-Yi; Ruan, Mind-Da; Shen, Guan-Yu; Lee, Tsu-Tian
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2020-08-19 6-DOF Task-Oriented Grasping for Multiple Robotic Arms Lai, Yu-Cheng; Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-11-07 Design and Implementation of a Multiplayer Connection System for Markerless Augmented Reality Gaming Applications Lu, Yun-Han; Lai, Yu-Cheng; Chen, Yu-Hsiang; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-07-11 Textureless Model Assembling Planning Based on a Deep Pose Estimation Network Kao, Wu-Kai; Wong, Ching-Chang; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-07-07 Automatic On-Road Driving Dataset Generation Based on Object Detection and Segmentation Networks Chang, Hao-Ting; Su, Yu-Kai; Tsai, Chi-Yi; Lee, Tsu-Tiau
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019-04-11 Planar Tracking Based on Deep Learning Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2019 Reptile Meta-Tracking Jhang, Shang-Jhih; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 RTAB-Map based on RGB-D camera Lee, T.T.; Tsai, C.Y.; Li, S.A.; Liu, C.C.; Yan, G.T.; Wang, L.C.
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 Data-Driven Visual Picking Control of a 6-DoF Manipulator Using End-to-End Imitation Learning Tsai, Chi-Yi; Huang, Chien-Che; Chou, Yung-Shan
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-11-04 Data-Driven Visual Picking Control of a 6-DoF Manipulator Using Tsai, Chi-Yi; Huang, Chien-Che; Chou, Yung-Shan
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2018-08-28 視覺自主機械手臂之井字遊戲設計與實現 張瑋哲; 黃宥竣; 蔡奇謚; 翁慶昌
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-11-12 A Deep Learning-Based Object Detection Algorithm Applied in Shelf-Picking Robot Huang, You-Jun; Lai, Yu-Cheng; Chen, Ren-Jie; Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-10-14 An Efficient Automatic Traffic Sign Detection and Recognition Method for Smartphones. Po-Cheng Shih; Chi-Yi Tsai; Chun-Fei Hsu
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-08-21 A Novel RGB-D Camera-Based 3D Object Recognition System Tsai, Chi-Yi; Tsai, Shu-Hsiang; Wei, Hua-Ting
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-06-27 Multi-Scale Compressive Tracking Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang; Jhang, Zih-Syuan
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-06-27 6-DoF Planar Pose Estimation Based on a Real-Time Template Tracking Algorithm Tsai, Chi-Yi; Hsu, Kuan-Jui; Liu, Ting-Yuan
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2017-05-13 An Efficient RGB-D Camera Based Point Cloud Registration Algorithm Huang, Chih-Hung; Jhang, Shang-Jhih; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 Accelerator Implementation for Feature Descriptor Matching Li, Shih-An; Tsai, Chi-Yi; Chen, Ping-Hung; Huang, Chun-Jui
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 Textureless Object Recognition Based on Line2D Algorithm Tsai, Chi-Yi; Yu, Chao-Chun; Huang, Chih-Hung; Jhang, Tong-Sheng
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-11-09 6-DoF Camera Motion Estimation Algorithm Using RGB-D Cameras Tsai, Chi-Yi; Lu, Chia-Hsien; Huang, Chih-Hung
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2016-05-28 A Novel Translation, Rotation, and Scale-Invariant Shape Description Method for Real-Time Speed-Limit Sign Recognition Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen; Feng, Yen-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-11-18 6-DOF Object Posture Estimation Based on a 3D Hough Voting Algorithm Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung; Tsai, Shu-Hsiang
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-09-05 CAD Model-based 3D Object Pose Estimation using an Edge-Based Nonlinear Model Fitting Algorithm Tsai, Chi-Yi; Wang, Wei-Yi; Huang, Chi-Hung; Shih, Bo-Ren
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2015-09-05 Real-Time Automatic Target Selection and Tracking Algorithm Using Keypoint-Based Template Matching Tsai, Chi-Yi; Yu, Cheng-Jui
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2014-08-20 Multilevel Image Thresholding Based on an Extended Within-Class Variance Criterion 蔡奇謚; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2013-12-02 Design and Implementation of a RANSAC RGB-D mapping Algorithm for Multi-View Point Cloud Registration Tsai, Chi-Yi; Wang, Chuan-Wei; Wang, Wei-Yi; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-12-02 An Adaptive Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Algorithm for Color Image Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hang; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-11 A Novel Image-Based Object Orientation Estimation Algorithm for Robotic Manipulator Applications Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang; Liu, Tsung-Yen; Tsao, An-Hung; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 A Fast Dynamic Range Compression with Local Contrast Preservation Algorithm for Low Dynamic Range Image Enhancement Tsai, Chi-yi; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 An Image-Based Reactive Planning Method for Robot Manipulator Control Tsai, Chi-yi; Wong, Ching-chang; Yu, Chia-jun; Liu, Chih-cheng; Tsai, Meng-hung; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2012-08 A Histogram-Based Multi-Threshold Searching Algorithm for Multiple Color Objects Segmentation Tsai, Chi-yi; Chen, Wei-chieh; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2011-11-22 以圖形處理器運算技術為基礎之即時影像增強軟體平台開發 蔡奇謚; 陳煒傑
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2011-09-13 SDALA: Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm Tsai, Chi-yi
  [電機工程學系暨研究所] 會議論文 2008-09-01 Multi-robot cooperative sensing and localization Song, Kai-Tai; Tsai, Chi-Yi; Chiu, Cheng-Hsien; 奇謚,蔡
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-09-22 Attention-related Power and Functional Connectivity Modulation Associated with Long-term Alpha Neurofeedback Training Tsai, Chi-yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-04-27 QSurfNet: A Hybrid Quantum Convolutional Neural Network for Surface Defect Recognition Tsai, Chi-yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2023-03 Swin-JDE: Joint Detection and Embedding Multi-Object Tracking in Crowded Scenes Based on Swin-Transformer Tsai, Chi-Yi; Shen, Guan-Yu; Nisar, Humaira
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-03-29 The Effect of Alpha Neurofeedback Training on Cognitive Performance in Healthy Adults Nawaz, Rab; Nisar, Humaira; Yap, Vooi Voon; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-02-14 Mobilenet-JDE: A Lightweight Multi-Object Tracking Model for Embedded Systems Chi-Yi Tsai; Yu-Kai Su
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-24 The Effect of Music Listening on EEG Functional Connectivity of Brain: A Short-Duration and Long-Duration Study Mahmood, Danyal; Nisar, Humaira; Yap, Vooi Voon; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-05 Design and Validation of an Augmented Reality Teaching System for Primary Logic Programming Education Tsai, Chi-Yi; Lai, Yu-Cheng
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-10-27 Design and Validation of a Virtual Chemical Laboratory – An Example of Natural Science in Elementary Education Tsai, Chi-Yi; Ho, Yu-Chen; Nisar, Humaira
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-30 Mapless LiDAR Navigation Control of Wheeled Mobile Robots Based on Deep Imitation Learning Tsai, Chi-Yi; Nisar, Humaira; Hu, Yu-Chen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-08-24 Mapless LiDAR Navigation Control of Wheeled Mobile Robots Based on Deep Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Humaira Nisar; Yu-Chen Hu
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation Planning for Object Re-Orientation Based on Semantic Segmentation Keypoint Detection Ching-Chang Wong; Li-Yu Yeh; Chih-Cheng Liu; Chi-Yi Tsai; Hisasuki Aoyama
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation planning for object re-orientation based on semantic segmentation keypoint detection Wong, C.C.; Yeh, L.Y.; Liu, C.C.; Tsai, C.Y.; Aoyama, H.
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-03-24 Manipulation Planning for Object Re-Orientation Based on Semantic Segmentation Keypoint Detection Wong, Ching-Chang; Yeh, Li-Yu; Liu, Chih-Cheng; Tsai, Chi-Yi; Aoyama, Hisasuki
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-08-25 A Novel Interactive Assembly Teaching Aid Using Multi-Template Augmented Reality Tsai, Chi-Yi; Liu, Ting-Yuan; Lu, Yun-Han; Nisar, Humaira
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-08-05 SurfNetv2: An Improved Real-time SurfNet and Its Applications to Defect Recognition of Calcium Silicate Boards Chi-Yi Tsai; Hao-Wei Chen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-01-06 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Chien-Che Huang; Yu-Cheng Lai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-12-25 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Yu-Cheng Lai; Chien-Che Huang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-12-25 Visually Guided Picking Control of an Omnidirectional Mobile Manipulator Based on End-to-End Multi-Task Imitation Learning Chi-Yi Tsai; Yung-Shan Chou; Ching-Chang Wong; Yu-Cheng Lai; Chien-Che Huang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-06 Real-Time Implementation of an Adaptive Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm on a GPU Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-03 Single-Domain Reptile Meta-Tracking Chi-Yi Tsai; Shang-Jhih Jhang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-01-29 ROS-Based Human Detection and Tracking from a Wireless Controlled Mobile Robot Using Kinect Sidagam Sankar; Chi-Yi Tsai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-29 Image Segmentation of Activated Sludge Phase Contrast Images Using Phase Stretch Transform Raymond Bing Quan Ang; Humaira Nisar; Muhammad Burhan Khan; Chi-Yi Tsai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-15 Visual object recognition and pose estimation based on a deep semantic segmentation network Chien-Ming Lin; Chi-Yi Tsai; Yu-Cheng Lai; Shin-An Li; Ching-Chang Wong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-11-15 Visual Object Recognition and Pose Estimation Based on a Deep Semantic Segmentation Network Lin, C.M.; Tsai, C.Y.; Lai, Y.-C.; Li, S.A.; Wong, C.C.
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-09-18 Visual Object Recognition and Pose Estimation Based on a Deep Semantic Segmentation Network Chien-Ming Lin; Chi-Yi Tsai; Yu-Cheng Lai; Shin-An Li; Ching-Chang Wong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-08-12 Efficient Model-Based Object Pose Estimation Based on Multi-Template Tracking and PnP Algorithms Chi-Yi Tsai; Kuang-Jui Hsu; Humaira Nisar
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-05-31 Real-Time Textureless Object Detection and Recognition Based on an Edge-Based Hierarchical Template Matching Algorithm Tsai, Chi-Yi; Yu, Chao-Chun
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2018-02-20 Simultaneous 3D Object Recognition and Pose Estimation Based on RGB-D Images Tsai, Chi-Yi; Tsai, Shu-Hsiang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-09-11 Real-Time Embedded Implementation of Robust Speed-Limit Sign Recognition Using a Novel Centroid-to-Contour Description Method Tsai, Chi-Yi; Liao, Hsien-Chen; Hsu, Kuang-Jui
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-31 Real-Time Multi-Scale Parallel Compressive Tracking Tsai, Chi-Yi; Feng, Yen-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-15 Indoor Scene Point Cloud Registration Algorithm Based on RGB-D Camera Calibration Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-12 Real-Time Implementation of a Keypoint-Based Automatic Target Selection and Tracking System for Applications of Random Bin Picking Tsai, Chi-Yi; Yu, Cheng-Jui; Yu, Chao-Chun; Wong, Ching-Chang
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-05 Real-time implementation of a keypoint-based automatic target selection and tracking system for applications of random bin picking Chi-Yi Tsai; Cheng-Jui Yu; Chao-Chun Yu; Ching-Chang Wong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-03-11 Graphics processing unit-accelerated multi-resolution exhaustive search algorithm for real-time keypoint descriptor matching in high-dimensional spaces Chi-Yi Tsai; Chih-Hung Huang; An-Hung Tsao
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2016-03-11 3D Object Pose Tracking Using a Novel Model-Based Contour Fitting Algorithm Chi-Yi Tsai; Wei-Yi Wang; Shu-Hsiang Tsai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-08-01 Low-cost and high-speed hardware implementation of contrast-preserving image dynamic range compression for full-HD video enhancement Li, Shih-An; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-07-27 Low-cost and high-speed hardware implementation of contrast-preserving image dynamic range compression for full-HD video enhancement Shih-An Li; Chi-Yi Tsai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-06-01 An Adaptive Dynamic Range Compression with Local Contrast Enhancement Algorithm for Real-Time Color Image Enhancement Tsai, Chi-Yi; Huang, Chih-Hung; 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-04-01 Real-time automatic multilevel color video thresholding using a novel class-variance criterion Tsai, Chi-Yi; Liu, Tsung-Yen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2015-04 Real-time automatic multilevel color video thresholding using a novel class-variance criterion Tsai, Chi-Yi; Liu, Tsung-Yen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2014-10 A Hybrid Switched Reactive-Based Visual Servo Control of 5-DOF Robot Manipulators for Pick-and-Place Tasks Tsai, Chi-Yi; Wong, Ching-Chang; Yu, Chia-Jun; Liu, Chih-Cheng; Liu, Tsung-Yen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-09-01 Real-Time Feature Descriptor Matching via a Multi-Resolution Exhaustive Search Method Tsai, Chi-Yi; Tsao, An-Hung; Wang, Chuan-Wei
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-09 Real-Time Feature Descriptor Matching via a Multi-Resolution Exhaustive Search Method Tsai, Chi-Yi; Tsao, An-Hung; Wang, Chuan-Wei
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2013-03 A Home Rehabilitation System Combined with Somatosensory Games for Stroke Patients Chou, Chien-Hsing; Tsai, Chi-Yi; Fang, Syue-Jyun; Hsiao, Ya-Chun; Chen, Huan-Lun; Chou, Chien-Hsing
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-11-30 A Novel Histogram-Based Multi-Threshold Searching Algorithm for Multilevel Color Thresholding Tsai, Chi-yi; Liu, Tsung-yen; Chen, Wei-chieh; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-07-14 A Fast Dynamic Range Compression With Local Contrast Preservation Algorithm and Its Application to Real-Time Video Enhancement Tsai, C.-Y.; Tsai, C.-Y.
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2012-03 Modified Sequential Floating Search Algorithm with a Novel Ranking Method Chou, Chien-hsing; Hsieh, Yi-zeng; Tsai, Chi-yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2011-12-01 A Novel Simultaneous Dynamic Range Compression and Local Contrast Enhancement Algorithm for Digital Video Cameras Tsai, Chi-Yi; Chou, Chien-Hsing
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2011-09 A novel simultaneous dynamic range compression and local contrast enhancement algorithm for digital video cameras Tsai, Chi-Yi; Chou, Chien-Hsing; Tsai, Chi-Yi
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2010-07 Robust Face Tracking Control of a Mobile Robot Using Self-Tuning Kalman Filter and Echo State Network Tsai, Chi-yi; Xavier Dutoit; Song, Kai-tai; Hendrik Van Brussel; Marnix Nutti; Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai; Xavier Dutoit
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-06-01 Dynamic visual tracking control of a mobile robot with image noise and occlusion robustness Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-06-01 Robust Visual Tracking Control System of a Mobile Robot Based on Dual-Jacobian Model Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai; Xavier Dutoit
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2009-05 Visual Tracking Control of a Wheeled Mobile Robot with System Model and Velocity Quantization Robustness Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2007-06 A New Edge-Adaptive Demosaicing Algorithm for Color Filter Arrays Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2007-01-01 Heterogeneity-Projection Hard-Decision Color Interpolation Using Spectral-Spatial Correlation Tsai, Chi-yi; Song, Kai-tai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2004-09-01 Fast Parking Control of Mobile Robots: A Motion Planning Approach with Experimental Validation Tsai, Chi-yi; Lee, Ti-chung; Song, Kai-tai
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2002-06 Stereo Vision Based Local Map-Building in Static Environment Tsai, Chi-yi; Wu, Hsien-huang P.
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2013-08 視覺伺服控制機械手臂系統---總計畫兼子計畫一:六軸垂直關節型機械手臂機構與運動控制卡之設計與實現(II) 翁慶昌; 蔡奇謚; 劉寅春; 李世安
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2013-08 視覺伺服控制機械手臂系統---子計畫四:以CAD模型為基礎之視覺追蹤系統的設計與實現(II) 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2012-08 視覺伺服控制機械手臂系統,-子計畫四:以CAD模型為基礎之視覺追蹤系統的設計與實現(I) 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2011 救援機器人系統的設計與實現-總計畫兼子計畫一:救援機器人系統的設計與實現 翁慶昌; 江正雄; 李世安; 蔡奇謚; 劉寅春
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2011 救援機器人系統的設計與實現-子計畫四:複雜環境之立體視覺測程系統的設計與實作 蔡奇謚
  [電機工程學系暨研究所] 研究報告 2010 以圖形處理器運算技術為基礎之即時影像增強軟體平台之開發 蔡奇謚

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback