English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62673/95547 (66%)
造訪人次 : 3077900      線上人數 : 273
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Shaohua Shen"的相關文件 

  回到依作者瀏覽

  顯示 8 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2018-06-12 Activating Kläui-Type Organometallic Precursors at Metal Oxide Surfaces for Enhanced Solar Water Oxidation Xiaokang Wan; Lu Wang; Chung-Li Dong; Gabriel Menendez Rodriguez; Yu-Cheng Huang; Alceo Macchioni; Shaohua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-10-17 Filling the oxygen vacancies in Co3O4 with phosphorus: an ultra-efficient electrocatalyst for overall water splitting Zhaohui Xiao; Yu Wang; Yu-Cheng Huang; Zengxi Wei; Chung-Li Dong; Jianmin Ma; Shaohua Shen; Yafei Li; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-08-03 Atomic-scale CoOx species in metal-organic-frameworks for oxygen evolution reaction Shuo Dou; Chung‐Li Dong; Zhe Hu; Yu‐Cheng Huang; Jeng‐lung Chen; Li Tao; Dafeng Yan; Dawei Chen; Shaohua Shen; Shulei Chou; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-24 In situ evolution of highly-dispersed amorphous CoOx cluster for oxygen evolution reaction Dawei Chen; Chung-Li Dong; Yuqin Zou; Dong Su; Yu-Cheng Huang; Li Tao; Shuo Dou; Shaohua Shen; Shuangyin Wang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-03-29 Molecular Design of Polymer Heterojunctions for Efficient Solar–Hydrogen Conversion Jie Chen; Chung‐Li Dong; Daming Zhao; Yu‐Cheng Huang; Xixi Wang; Leith Samad; Lianna Dang; Melinda Shearer; Shaohua Shen; Liejin Guo
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-04-01 Nb-Doped Hematite Nanorods for Efficient Solar Water Splitting: Electronic Structure Evolution versus Morphology Alteration Yanming Fu; Chung-Li Dong; Wan-Yi Lee; Jie Chen; Penghui Guo; Liang Zhao; Shaohua Shen
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-04 Solution growth of Ta-doped hematite nanorods for efficient photoelectrochemical water splitting: a tradeoff between electronic structure and nanostructure evolution Yanming Fu; Chung-Li Dong; Zhaohui Zhou; Wan-Yi Lee; Jie Chen; Penghui Guo; Liang Zhao; Shaohua Shen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2022-09-15 Biochar aerogel decorated with thiophene S manipulated 5-membered rings boosts nitrogen fixation Xiaokang Chen; Lijie Zhang; Wenjia Xu; Xin Ding; Shuai Chen; Xilin She; Xiangxin Guo; Chung-Li Dong; Yucheng Huang; Lixue Zhang; Shaohua Shen; Dongjiang Yang

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋