English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 57980/91504 (63%)
造访人次 : 13698732      在线人数 : 45
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Neupert, Titus"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 8 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-10 Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Wang, C. M.; Lin, Ziquan; Du, Z. Z.; Guo, Cheng; Lee, Chi-Cheng; Lu, Hong; Feng, Yiyang; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Liu, Haiwen; Lin, Hsin; Li, Liang; Zhang, Chi; Zhang, Jinglei; Xie, Xin-Cheng; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Lu, Hai-Zhou; Wang, Junfeng; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-03 Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Chang, Guoqing; Yaji, Koichiro; Yuan, Zhujun; Zhang, Chenglong; Kuroda, Kenta; Bian, Guang; Guo, Cheng; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Komori, Fumio; Kondo, Takeshi; Shin, Shik; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-25 Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Yuan, Zhujun; Lin, Ziquan; Tong, Bingbing; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Chang, Tay-Rong; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Neupane, Madhab; Sanchez, Daniel S.; Zheng, Hao; Wang, Junfeng; Lin, Hsin; Zhang, Chi; Lu, Hai-Zhou; Shen, Shun-Qing; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-02 Topological nodal-line fermions in spin-orbit metal PbTaSe2 Bian, Guang; Chang, Tay-Rong; Sankar, Raman; Xu, Su-Yang; Zheng, Hao; Neupert, Titus; Chiu, Ching-Kai; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Alidoust, Nasser; Liu, Chang; Wang, BaoKai; Lee, Chi-Cheng; Jeng, Horng-Tay; Zhang, Chenglong; Yuan, Zhujun; Jia, Shuang; Bansil, Arun; Chou, Fangcheng; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-19 New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions Huang, Shin-Ming; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Lee, Chi-Cheng; Changa, Guoqing; Chang, Tay-Rong; Wang, BaoKai; Alidoust, Nasser; Bian, Guang; Neupane, Madhab; Sanchez, Daniel; Zheng, Hao; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-08 Atomic-Scale Visualization of Quantum Interference on a Weyl Semimetal Surface by Scanning Tunneling Microscopy Zheng, Hao; Xu, Su-Yang; Bian, Guang; Guo, Cheng; Chang, Guoqing; Sanchez, Daniel S.; Belopolski, Ilya; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Zhang, Xiao; Sankar, Raman; Alidoust, Nasser; Chang, Tay-Rong; Wu, Fan; Neupert, Titus; Chou, Fangcheng; Jeng, Horng-Tay; Yao, Nan; Bansil, Arun; Shuang Jia, Hsin Lin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-11-13 Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Zhang, Chenglong; Chang, Guoqing; Guo, Cheng; Bian, Guang; Yuan, Zhujun; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Shibayev, Pavel P.; Prokopovych, Mykhailo L.; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Sankar, Raman; Chou, Fangcheng; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Strocov, Vladimir N.; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-08-17 Discovery of a Weyl fermion state with Fermi arcs in niobium arsenide Xu, Su-Yang; Alidoust, Nasser; Belopolski, Ilya; Yuan, Zhujun; Bian, Guang; Chang, Tay-Rong; Zheng, Hao; Strocov, Vladimir N.; Sanchez, Daniel S.; Chang, Guoqing; Zhang, Chenglong; Mou, Daixiang; Wu, Yun; Huang, Lunan; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Wang, BaoKai; Bansil, Arun; Jeng, Horng-Tay; Neupert, Titus; Kaminski, Adam; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈