English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 60696/93562 (65%)
Visitors : 1055804      Online Users : 20
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Lu, Ying-Rui" 

  Return to Browse by Author

  Showing 11 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-11-21 A Black Phosphorus–Graphite Composite Anode for Li-/Na-/K-Ion Batteries Jin, Hongchang; Wang, Haiyun; Qi, Zhikai; Bin, De-Shan; Zhang, Taiming; Wan, Yangyang; Chen, Jiaye; Chuang, Chenghao; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Ju, Huanxin; Cao, An-Min; Yan, Wensheng; Wu, Xiaojun; Ji, Hengxing; Wan, Li-Jun
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-09-25 Surface Electronic Structure Reconfiguration of Hematite Nanorods for Efficient Photoanodic Water Oxidation Fu, Yanming; Lu, Ying-Rui; Ren, Feng; Xing, Zhuo; Chen, Jie; Guo, Penghui; Pong, W. F.; Dong, Chung-Li; Zhao, Liang; Shen, Shaohua
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-05 Insights into dynamic molecular intercalation mechanism for AleC battery by operando synchrotron X-ray techniques Wang, Di-Yan; Huang, Shao-Ku; Liao, Hsiang-Ju; Chen, Yu-Mei; Wang, Sheng-Wen; Kao, Yu-Ting; An, Ji-Yao; Lee, Yi-Cheng; Chuang, Cheng-Hao; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Lin, Hong-Ji; Chou, Hung-Lung; Chen, Chun-Wei; Lai, Ying-Huang; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-10-05 Mechanism of electrochemical deposition and coloration of electrochromic V2O5 nano thin film: An in situ x-ray spectroscopy study Lu, Ying-Rui; Wu, Tzung-Zing; Chen, Chi-Liang; Wei, Da-Hau; Chen, Jeng-Lung; Chou, Wu-Ching; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-11-28 Nanoflaky MnO2/functionalized carbon nanotubes for supercapacitors an in situ X-ray absorption spectroscopic investigation Chang, Han-Wei; Lu, Ying-Rui; Chen, Jeng-Lung; Chen, Chi-Liang; Lee, Jyh-Fu; Lee, Chen, Jin-Ming; Tsai, Yu-Chen; Chang, Chien-Min; Yeh, Ping-Hung; Chou, Wu-Ching; Lioug, Ya-Hsuan; Dong, Chung-Li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-10-09 Black phosphorus composites with engineered interfaces for high-rate high-capacity lithium storage Jin, Hongchang; Sen Xin, Chenghao Chuang; Li, Wangda; Wang, Haiyun; Zhu, Jian; Xie, Huanyu; Zhang, Taiming; Wan, Yangyang; Qi, Zhikai; Yan, Wensheng; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Wu, Xiaojun; Goodenough, John B.; Ji, Hengxing; Duan, Xiangfeng
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-09-16 Coexisting Single-Atomic Fe and Ni Sites on Hierarchically Ordered Porous Carbon as a Highly Efficient ORR Electrocatalyst Zhu, Zhengju; Huajie Yin, Yun Wang; Chuang, Cheng-Hao; Xing, Lei; Dong, Mengyang; Lu, Ying-Rui; Gilberto, Casillas-Garcia; Zheng, Yonglong; Chen, Shan; Dou, Yuhai; Liu, Porun; Cheng, Qilin; Zhao, Huijun
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-05-15 NiCo2O4/graphene quantum dots (GQDs) for use in efficient electrochemical energy devices: An electrochemical and X-ray absorption spectroscopic investigation Chang, Han-Wei; Fu, Ji-Xuan; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Kuo, Chun-Hong; Chen, Jeng-Lung; Chen, Chi-Liang; Lee, Jyh-Fu; Chene, Jin-Ming; Tsai, Yu-Chen; Chou, Wu Ching; Dong, Chung-Li
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020 A ternary nanostructured α-Fe2O3/Au/TiO2 photoanode with reconstructed interfaces for efficient photoelectrocatalytic water splitting Yanming, Fu; Dong, Chung-Li; Wu, Zhou; Lu, Ying-Rui; Huang, Yu-Chengb; Ya, Liu; Penghui, Guo; Liang, Zhao; Chou, Wu-Ching; Shaohua, Shen
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-09-25 Surface Electronic Structure Reconfiguration of Hematite Nanorods for Efficient Photoanodic Water Oxidation Fu, Yanming; Lu, Ying-Rui; Xing, Feng Ren Zhuo; Chen, Jie; Guo, Penghui; Pong, Way-Faung; Dong, Chung-Li; Zhao, Liang; Shen, Shaohua
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2019-04-15 Synergy of Black Phosphorus−Graphite−Polyaniline-Based Ternary Composites for Stable High Reversible Capacity Na-Ion Battery Anodes Jin, Hongchang; Zhang, Taiming; Chuang, Chenghao; Lu, Ying-Rui; Chan, Ting-Shan; Du, Zhenzhen; Ji, Hengxing; Wan, Li-jun

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback