English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 57980/91504 (63%)
Visitors : 13700768      Online Users : 50
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Lu, Hong" 

  Return to Browse by Author

  Showing 3 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-10 Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Wang, C. M.; Lin, Ziquan; Du, Z. Z.; Guo, Cheng; Lee, Chi-Cheng; Lu, Hong; Feng, Yiyang; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Liu, Haiwen; Lin, Hsin; Li, Liang; Zhang, Chi; Zhang, Jinglei; Xie, Xin-Cheng; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Lu, Hai-Zhou; Wang, Junfeng; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-03 Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Chang, Guoqing; Yaji, Koichiro; Yuan, Zhujun; Zhang, Chenglong; Kuroda, Kenta; Bian, Guang; Guo, Cheng; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Komori, Fumio; Kondo, Takeshi; Shin, Shik; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-11-13 Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Zhang, Chenglong; Chang, Guoqing; Guo, Cheng; Bian, Guang; Yuan, Zhujun; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Shibayev, Pavel P.; Prokopovych, Mykhailo L.; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Sankar, Raman; Chou, Fangcheng; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Strocov, Vladimir N.; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback