English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 58286/91808 (63%)
Visitors : 13831561      Online Users : 38
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Lin, Hsin" 

  Return to Browse by Author

  Showing 19 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2020-08 Magnetic and topological properties in hydrogenated transition metal dichalcogenide monolayers Feng, Liang-Ying; Villaos, Rovi Angelo B.; Cruzado, Harvey N.; Huang, Zhi-Quan; Hsu, Chia-Hsiu; Hsueh, Hung-Chung; Lin, Hsin; Chuang, Feng-Chuan
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-03-04 Non-saturating quantum magnetization in Weyl semimetal TaAs Zhang, Cheng-Long; C. M. Wang, Zhujun Yuan; Xu, Xitong; Wang, Guangqiang; Lee, Chi-Cheng; Pi, Li; Xi, Changying; Lin, Hsin; Harrison, Neil; Lu, Hai-Zhou; Zhang, Jinglei; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-09-22 Atomic-scale visualization of surface-assisted orbital order Kim, Howon; Yoshida, Yasuo; Lee, Chi-Cheng; Chang, Tay-Rong; Jeng, Horng-Tay; Lin, Hsin; Haga, Yoshinori; Fisk, Zachary; Hasegawa, Yukio
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-10 Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Wang, C. M.; Lin, Ziquan; Du, Z. Z.; Guo, Cheng; Lee, Chi-Cheng; Lu, Hong; Feng, Yiyang; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Liu, Haiwen; Lin, Hsin; Li, Liang; Zhang, Chi; Zhang, Jinglei; Xie, Xin-Cheng; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Lu, Hai-Zhou; Wang, Junfeng; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-12-05 Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1-xTe2 Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Ishida, Yukiaki; Pan, Xingchen; Yu, Peng; Xu, Su-Yang; Chang, Guoqing; Chang, Tay-Rong; Zheng, Hao; Alidoust, Nasser; Bian, Guang; Neupane, Madhab; Huang, Shin-Ming; Lee, Chi-Cheng; Song, You; Bu, Haijun; Wang, Guanghou; Li, Shisheng; Eda, Goki; Jeng, Horng-Tay; Kondo, Takeshi; Lin, Hsin; Liu, Zheng; Song, Fengqi; Shin, Shik; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-06-03 A strongly robust type II Weyl fermion semimetal state in Ta3S2 Chang, Guoqing; Xu, Su-Yang; Sanchez, Daniel S.; Huang, Shin-Ming; Lee, Chi-Cheng; Chang, Tay-Rong; Bian, Guang; Zheng, Hao; Belopolski, Ilya; Alidoust, Nasser; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-03 Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Chang, Guoqing; Yaji, Koichiro; Yuan, Zhujun; Zhang, Chenglong; Kuroda, Kenta; Bian, Guang; Guo, Cheng; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Komori, Fumio; Kondo, Takeshi; Shin, Shik; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-25 Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Yuan, Zhujun; Lin, Ziquan; Tong, Bingbing; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Chang, Tay-Rong; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Neupane, Madhab; Sanchez, Daniel S.; Zheng, Hao; Wang, Junfeng; Lin, Hsin; Zhang, Chi; Lu, Hai-Zhou; Shen, Shun-Qing; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-15 Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1-xTe2 Chang, Tay-Rong; Xu, Su-Yang; Chang, Guoqing; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Wang, BaoKai; Bian, Guang; Zheng, Hao; Sanchez, Daniel S.; Belopolski, Ilya; Alidoust, Nasser; Neupane, Madhab; Bansil, Arun; Jeng, Horng-Tay; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-10 Criteria for Directly Detecting Topological Fermi Arcs in Weyl Semimetals Belopolski, Ilya; Xu, Su-Yang; Sanchez, Daniel S.; Chang, Guoqing; Guo, Cheng; Neupane, Madhab; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Chang, Tay-Rong; Wang, BaoKai; Zhang, Xiao; Bansil, Arun; Jeng, Horng-Tay; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-10 Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP Chang, Guoqing; Xu, Su-Yang; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Chang, Tay-Rong; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-02 Topological nodal-line fermions in spin-orbit metal PbTaSe2 Bian, Guang; Chang, Tay-Rong; Sankar, Raman; Xu, Su-Yang; Zheng, Hao; Neupert, Titus; Chiu, Ching-Kai; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Alidoust, Nasser; Liu, Chang; Wang, BaoKai; Lee, Chi-Cheng; Jeng, Horng-Tay; Zhang, Chenglong; Yuan, Zhujun; Jia, Shuang; Bansil, Arun; Chou, Fangcheng; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-19 New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions Huang, Shin-Ming; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Lee, Chi-Cheng; Changa, Guoqing; Chang, Tay-Rong; Wang, BaoKai; Alidoust, Nasser; Bian, Guang; Neupane, Madhab; Sanchez, Daniel; Zheng, Hao; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-14 Two-dimensional Topological Crystalline Insulator Phase in Sb/Bi Planar Honeycomb with Tunable Dirac Gap Hsu, Chia-Hsiu; Huang, Zhi-Quan; Crisostomo, Christian P.; Yao, Liang-Zi; Chuang, Feng-Chuan; Liu, Yu-Tzu; Wang, Baokai; Hsu, Chuang-Han; Lee, Chi-Cheng; Lin, Hsin; Bansil, Arun
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-12 Fermi surface interconnectivity and topology in Weyl fermion semimetals TaAs, TaP, NbAs, and NbP Lee, Chi-Cheng; Xu, Su-Yang; Huang, Shin-Ming; Sanchez, Daniel S.; Belopolski, Ilya; Chang, Guoqing; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Neupane, Madhab; Wang, Baokai; Bansil, Arun; Hasan, M. Zahid; Lin, Hsin
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-11-13 Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Zhang, Chenglong; Chang, Guoqing; Guo, Cheng; Bian, Guang; Yuan, Zhujun; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Shibayev, Pavel P.; Prokopovych, Mykhailo L.; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Sankar, Raman; Chou, Fangcheng; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Strocov, Vladimir N.; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-08-17 Discovery of a Weyl fermion state with Fermi arcs in niobium arsenide Xu, Su-Yang; Alidoust, Nasser; Belopolski, Ilya; Yuan, Zhujun; Bian, Guang; Chang, Tay-Rong; Zheng, Hao; Strocov, Vladimir N.; Sanchez, Daniel S.; Chang, Guoqing; Zhang, Chenglong; Mou, Daixiang; Wu, Yun; Huang, Lunan; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Wang, BaoKai; Bansil, Arun; Jeng, Horng-Tay; Neupert, Titus; Kaminski, Adam; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-08-07 Discovery of a Weyl Fermion semimetal and topological Fermi arcs Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Alidoust, Nasser; Neupane, Madhab; Bian, Guang; Zhang, Chenglong; Sankar, Raman; Chang, Guoqing; Yuan, Zhujun; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Zheng, Hao; Ma, Jie; Sanchez, Daniel S.; Wang, BaoKai; Bansil, Arun; Chou, Fangcheng; Shibayev, Pavel P.; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-06-12 A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class Huang, Shin-Ming; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Lee, Chi-Cheng; Chang, Guoqing; Wang, BaoKai; Alidoust, Nasser; Bian, Guang; Neupane, Madhab; Zhang, Chenglong; Jia, Shuang; Bansil, Arun; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback