English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 62805/95882 (66%)
Visitors : 3967454      Online Users : 269
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Category

  Loading community tree, please wait....

  Year

  Loading year class tree, please wait....

  Items for Author "Lin, Hong-Ji" 

  Return to Browse by Author

  Showing 4 items.

  Collection Date Title Authors Bitstream
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2020-07-29 Correlation among photoluminescence and the electronic and atomic structures of Sr2SiO4:xEu3+ phosphors: X-ray absorption and emission studies Zheng, Shi-Yan; Chiou, Jau-Wern; Li, Yueh-Han; Yang, Cheng-Fu; Ray, Sekhar Chandra; Chen, Kuan-Hung; Chang, Chun-Yu; Shelke, Abhijeet R.; Wang, Hsiao-Tsu; Yeh, Ping-Hung; Lai, Chun-Yen; Hsieh, Shang-Hsien; Pao, Chih-Wen; Chen, Jeng-Lung; Lee, Jyh-Fu; Tsai, Hung-Ming; Hua, Huang-Wen FuvChih-Yu; Lin, Hong-Ji; Chen, Chien-Te; Pong, W. F.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-05 Insights into dynamic molecular intercalation mechanism for AleC battery by operando synchrotron X-ray techniques Wang, Di-Yan; Huang, Shao-Ku; Liao, Hsiang-Ju; Chen, Yu-Mei; Wang, Sheng-Wen; Kao, Yu-Ting; An, Ji-Yao; Lee, Yi-Cheng; Chuang, Cheng-Hao; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Lin, Hong-Ji; Chou, Hung-Lung; Chen, Chun-Wei; Lai, Ying-Huang; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-07-01 Observation of the Origin of d0 Magnetism in ZnO Nanostructures Using X-ray-based Microscopic and Spectroscopic Techniques Singh, Shashi B.; Wang, Yu-Fu; Shao, Yu-Cheng; Lai, Hsuan-Yu; Hsieh, Shang-Hsien; Limaye, Mukta V.; Chuang, Chen-Hao; Hsueh, Hung-Chung; Wang, Hsaio-tsu; Chiou, Jau-Wern; Tsai, Hung-Ming; Pao, Chih-Wen; Chen, Chia-Hao; Lin, Hong-Ji; Lee, Jyh-Fu; Wu, Chun-Te; Wu, Jih-Jen; Pong, Way-Faung; Ohigashi, Takuji; Kosugi, Nobuhiro; Wang, Jian; Zhou, Jigang; Regier, Tom; Sham, Tsun-Kong; Hsueh, Hung-Chung; Chiou, Jau-Wern; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-05 Atomistic nucleation sites of Pt nanoparticles on N-doped carbon nanotubes Sun, Chia-Liang; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Chiou, Jau-Wern; Ray, Sekhar C.; Wang, Houng-Wei; Michitoshi Hayashi; Chen, Li-Chyong; Lin, Hong-Ji; Lee, Jyh-Fu; Chang, Li; Tsai, Min-Hsiung; Chenh, Kuei-Hsien; Pong, Way-Faung; Sun, Chia-Liang; Ray, Sekhar C.; Pong, Way-Faung

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - Feedback