English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62805/95882 (66%)
造访人次 : 3869463      在线人数 : 420
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Lee, Chi-Kang"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 7 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2006 鐵路列車服務計畫規劃方法 鍾志成; 孫千山; 李宇欣; 李治綱; 陳信雄; Jong, Jyh-Cherng; Suen, Chian-Shan; Lee, Yu-Sin; Lee, Chi-Kang; Chen, Hsin-Hsiung
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2006 台鐵列車停站時間影響因素分析 鍾志成; 李治綱; 張恩輔; 林國顯; 劉昭榮; Jong, Jyh-Cherng; Lee, Chi-Kang; Chang, En-Fu; Lin, Kuo-Shian; Liou, Jau-Rong
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2006 列車排點最佳化之數學模式探討 鍾志成; 張仕龍; 李治綱; 李宇欣; 曾志煌; 賴威伸; Jong, Jyh-Cherng; Chang, S-Loan; Lee, Chi-Kang; Lee, Yu-Sin; Tseng, Chi-Huang; Lai, Wei-Shen
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2005-11 台鐵三位式號誌系統安全時距公式之建構與分析 鍾志成; Jong, Jyh-Chemg Jong; 李治綱; Lee, Chi-Kang; 張仕龍; Chang, Sloan; 張恩輔; Chang, En-Fu; 林國顯; Lin, Kuo-Shian; 劉昭榮; Liou, Jau-Rong
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2005-11 臺鐵路線容量分析-以基隆至新竹路段為例 鍾志成; Jong, Jyh-Chemg Jong; 李治綱; Lee, Chi-Kang; 張仕龍; Chang, Sloan; 張恩輔; Chang, En-Fu; 林國顯; Lin, Kuo-Shian; 劉昭榮; Liou, Jau-Rong
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2004 臺北捷運系統路線容量分析─以TCQSM為例 張仕龍; 張恩輔; 鍾志成; 李治綱; 林國顯; 呂蕙美; Chang, Sloan; Chang, En-Fu; Jong, Jyh-Cherng; Lee, Chi-Kang; Lin,Kuo-Shian; Leu, Huey-Meei
  [運輸管理學系暨研究所] 會議論文 2004 軌道容量評估方法之探討 鍾志成; 李治綱; 張仕龍; 張恩輔; 林國顯; 劉昭榮; Jong, Jyh-Cherng; Lee, Chi-Kang; Chang, Sloan; Chang, En-Fu; Lin,Kuo-Shian; Liou, Jau-Rong

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈