English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 57980/91504 (63%)
造访人次 : 13700765      在线人数 : 47
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  类别浏览

  正在载入社群分类, 请稍候....

  年代浏览

  正在载入年代分类, 请稍候....

  "Hsu, Chuang-Han"的相关文件  

  回到依作者浏览

  显示 6 项.

  类别 日期 题名 作者 档案
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-07-10 Magnetic-tunnelling-induced Weyl node annihilation in TaP Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Wang, C. M.; Lin, Ziquan; Du, Z. Z.; Guo, Cheng; Lee, Chi-Cheng; Lu, Hong; Feng, Yiyang; Huang, Shin-Ming; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Liu, Haiwen; Lin, Hsin; Li, Liang; Zhang, Chi; Zhang, Jinglei; Xie, Xin-Cheng; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Lu, Hai-Zhou; Wang, Junfeng; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-03 Spin Polarization and Texture of the Fermi Arcs in the Weyl Fermion Semimetal TaAs Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Neupane, Madhab; Chang, Guoqing; Yaji, Koichiro; Yuan, Zhujun; Zhang, Chenglong; Kuroda, Kenta; Bian, Guang; Guo, Cheng; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Komori, Fumio; Kondo, Takeshi; Shin, Shik; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-25 Signatures of the Adler-Bell-Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal Zhang, Cheng-Long; Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Yuan, Zhujun; Lin, Ziquan; Tong, Bingbing; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Chang, Tay-Rong; Chang, Guoqing; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Neupane, Madhab; Sanchez, Daniel S.; Zheng, Hao; Wang, Junfeng; Lin, Hsin; Zhang, Chi; Lu, Hai-Zhou; Shen, Shun-Qing; Neupert, Titus; Hasan, M. Zahid; Jia, Shuang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-02-10 Signatures of Fermi Arcs in the Quasiparticle Interferences of the Weyl Semimetals TaAs and NbP Chang, Guoqing; Xu, Su-Yang; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Bian, Guang; Alidoust, Nasser; Chang, Tay-Rong; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Lin, Hsin; Hasan, M. Zahid
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-01-14 Two-dimensional Topological Crystalline Insulator Phase in Sb/Bi Planar Honeycomb with Tunable Dirac Gap Hsu, Chia-Hsiu; Huang, Zhi-Quan; Crisostomo, Christian P.; Yao, Liang-Zi; Chuang, Feng-Chuan; Liu, Yu-Tzu; Wang, Baokai; Hsu, Chuang-Han; Lee, Chi-Cheng; Lin, Hsin; Bansil, Arun
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2015-11-13 Experimental discovery of a topological Weyl semimetal state in TaP Xu, Su-Yang; Belopolski, Ilya; Sanchez, Daniel S.; Zhang, Chenglong; Chang, Guoqing; Guo, Cheng; Bian, Guang; Yuan, Zhujun; Lu, Hong; Chang, Tay-Rong; Shibayev, Pavel P.; Prokopovych, Mykhailo L.; Alidoust, Nasser; Zheng, Hao; Lee, Chi-Cheng; Huang, Shin-Ming; Sankar, Raman; Chou, Fangcheng; Hsu, Chuang-Han; Jeng, Horng-Tay; Bansil, Arun; Neupert, Titus; Strocov, Vladimir N.; Lin, Hsin; Jia, Shuang; Hasan, M. Zahid

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈