English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 62805/95882 (66%)
造訪人次 : 3881030      線上人數 : 309
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Guo, Jing-Hua"的相關文件 

  回到依作者瀏覽

  顯示 10 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [物理學系暨研究所] 專書之單篇 2010-03 Electronic Structure Study of Nanostructured Transition Metal Oxides Using Soft X-Ray Spectroscopy Guo, Jing-hua; Per-anders Glans; Liu, Yi-sheng; Chang, Ching-lin
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-08-25 Effects of domain size on X-ray absorption spectra of boron nitride doped Li, Xin; Hua, Wei-Jie; Wang, Bo-Yao; Pong, Way-Faung; Glans, Per-Anders; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-05-24 Unraveling the Origin of Visible Light Capture by Core-Shell TiO2 Nanotubes Li, Jun; Liu, Chang-Hai; Li, Xia; Wang, Zhi-Qiang; Shao, Yu-Cheng; Wang, Sui-Dong; Sun, Xue-Liang; Pong, Way-Faung; Guo, Jing-Hua; Sham, Tsun-Kong
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-07-01 In-Situ XAS Investigation of the Effect of Electrochemical Reaction on the Structure of Graphene in Aqueous Electrolytes Juan J. Velasco-Velez; Chuang, Cheng-Hao; Han, Hui-Ling; Inigo, Martin-Fernandez; Camille Martinez; Pong, Way-Faung; Shen, Yuen-Ron; Wang, Feng; Zhang, Yue-gang; Guo, Jing-hua; Miquel Salmeron; Zhang, Yue-gang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-02-01 Band Gap Engineering of Chemical Vapor Deposited Graphene by in Situ BN Doping Chang, Cheng-Kai; Satender Kataria; Kuo, Chun-Chiang; Abhijit Ganguly; Wang, Bo-Yao; Hwang, Jeong-Yuan; Huang, Kay-Jay; Yang, Wei-Hsun; Wang, Sheng-Bo; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Mi; Huang, Ching-I; Pong, Way-Faung; Song, Ker-Jar; Chang, Shoou-Jinn; Guo, Jing-Hua; Tai, Yian; Masahiko Tsujimoto; Seiji Isoda; Chen, Chun-Wei; Chen, Li-Chyong; Chen, Kuei-Hsien
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2010-06 Room Temperature Ferromagnetism and Fast Ultraviolet Photoresponse of Inkjet-Printed Mn-Doped ZnO Thin Films Wu, Yan; Rao, K. V.; Voit, Wolfgang; Tamaki, Takahiko; Jayakumar, O.D.; Belova, Lyubov; Liu, Y. S.; Glans, P. A.; Chang, C. L.; Guo, Jing-Hua
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2010-06 Understanding the scattering mechanism of single-walled carbon nanotube based gas sensors Zhong, Jun; Guo, Jing-Hua; Gao, Bin; Chiou, Jau-Wern; Li, Jiong; Chu, Wang-Sheng; Pong, Way-Faung; Chang, Ching-Lin; Luo, Yi; Wu, Ziyu; Wu, Ziyu
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2005-12-07 Comparison of the electronic structure of AIN nanotips grown on p- and n-type Si substrates 錢凡之; Chien, F. Z.; Chiou, Jau-Wern; Tsai, H. M.; Bao, C.W.; Dong, C. L.; Chang, Ching-Lin; 彭維鋒; Pong, Way-Faung; Tsai, M. H.; Shi, S. C.; Chen, C. F.; Chen, L. C.; Chen, K. H.; Hong, Ie-Hong; Chen, C. H.; Lin, H. J.; Guo, Jing-Hua

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋