English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 56831/90534 (63%)
造訪人次 : 12280738      線上人數 : 45
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Chuang, Cheng-Hao"的相關文件 

  回到依作者瀏覽

  顯示 13 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [物理學系暨研究所] 專書之單篇 2018 SOFT X-RAY SPECTROSCOPY ON PHOTOCATALYSIS Liu, Yi-Sheng; Chuang, Cheng-Hao; Guo, Jinghua
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2020-05-27 Revealing the Active Phase of Copper during the Electroreduction of CO2 in Aqueous Electrolyte by Correlating In Situ X‑ray Spectroscopy and In Situ Electron Microscopy Juan-Jesus, Velasco-Velez; Mom, Rik V.; Luis-Ernesto, Sandoval-Diaz; Falling, Lorenz J.; Chuang, Cheng-Hao; Gao, Dunfeng; Jones, Travis E.; Zhu, Qingjun; Arrigo, Rosa; Cuenya, Beatriz Roldan; Axel, Knop-Gericke; Lunkenbein, Thomas; Schlögl, Robert
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-06-04 Creation of 3D Textured Graphene/Si Schottky Junction Photocathode for Enhanced Photo-Electrochemical Efficiency and Stability Ku, Che-Kuei; Wu, Po-Hsien; Chung, Cheng-Chu; Chen, Chun-Chi; Tsai, Kai-Jie; Chen, Hung-Ming; Chang, Yu-Cheng; Chuang, Cheng-Hao; Wei, Chuan-Yu; Wen, Cheng-Yen; Lin, Tzu-Yao; Chen, Hsuen-Li; Wang, Yen-Shang; Lee, Zhe-Yu; Chang, Jun-Ru; Luo, Chih-Wei; Wang, Di-Yan; Hwang, Bing Joe; Chen, Chun-Wei
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2019-05 Insights into dynamic molecular intercalation mechanism for AleC battery by operando synchrotron X-ray techniques Wang, Di-Yan; Huang, Shao-Ku; Liao, Hsiang-Ju; Chen, Yu-Mei; Wang, Sheng-Wen; Kao, Yu-Ting; An, Ji-Yao; Lee, Yi-Cheng; Chuang, Cheng-Hao; Huang, Yu-Cheng; Lu, Ying-Rui; Lin, Hong-Ji; Chou, Hung-Lung; Chen, Chun-Wei; Lai, Ying-Huang; Dong, Chung-Li
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2017-10-17 The Electro-Deposition/Dissolution of CuSO4 Aqueous Electrolyte Investigated by In Situ Soft X‑ray Absorption Spectroscopy Juan-Jesús, Velasco-Vélez; Skorupska, Katarzyna; Frei, Elias; Huang, Yu-Cheng; Dong, Chung-Li; Su, Bing-Jian; Hsu, Cheng-Jhih; Chou, Hung-Yu; Chen, Jin-Ming; Strasser, Peter; Schlögl, Robert; Axel, Knop-Gericke; Chuang, Cheng-Hao
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2014-04-10 The effect of thermal reduction on the photoluminescence and electronic structures of graphene oxides CHUANG, CHENG-HAO
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-10-21 Electrochemical Reactivity with Lithium of Spinel-type ZnFe2–yCryO4 (0 ≤ y ≤ 2) Teh, Pei Fen; Stevin S. Pramana; Kim, Chunjoong; Chen, Chieh-Ming; Chuang, Cheng-Hao; Yogesh Sharma; Jordi Cabana; Srinivasan Madhavi
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-07-01 In-Situ XAS Investigation of the Effect of Electrochemical Reaction on the Structure of Graphene in Aqueous Electrolytes Juan J. Velasco-Velez; Chuang, Cheng-Hao; Han, Hui-Ling; Inigo, Martin-Fernandez; Camille Martinez; Pong, Way-Faung; Shen, Yuen-Ron; Wang, Feng; Zhang, Yue-gang; Guo, Jing-hua; Miquel Salmeron; Zhang, Yue-gang
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-02-01 Band Gap Engineering of Chemical Vapor Deposited Graphene by in Situ BN Doping Chang, Cheng-Kai; Satender Kataria; Kuo, Chun-Chiang; Abhijit Ganguly; Wang, Bo-Yao; Hwang, Jeong-Yuan; Huang, Kay-Jay; Yang, Wei-Hsun; Wang, Sheng-Bo; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Mi; Huang, Ching-I; Pong, Way-Faung; Song, Ker-Jar; Chang, Shoou-Jinn; Guo, Jing-Hua; Tai, Yian; Masahiko Tsujimoto; Seiji Isoda; Chen, Chun-Wei; Chen, Li-Chyong; Chen, Kuei-Hsien
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-01-22 Size-Dependent Dissociation of Carbon Monoxide on Cobalt Nanoparticles Anders Tuxen; Sophie Carenco; Mahati Chintapalli; Chuang, Cheng-Hao; Carlos Escudero; Elzbieta Pach; Peng Jiang; Ferenc Borondics; Brandon Beberwyck; A. Paul Alivisatos; Geoff Thornton; Pong, Way-Faung; Guo, Jinghua; Ruben Perez; Flemming Besenbacher; Miquel Salmeron; Miquel Salmeron
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2012-09-28 Depth Profiling Photoelectron-Spectroscopic Study of an Organic Spin Valve with a Plasma-Modified Pentacene Spacer Jhen-Yong Hong; Yin-Ming Chang; Chuang, Cheng-Hao; Kai-Shin Li; You-Cih Jhang; Hung-Wei Shiu; Chia-Hao Chen; Wen-Chung Chiang; Minn-Tsong Lin; Wen-Chung Chiang, wchiang@faculty.pccu.edu.tw; Minn-Tsong Lin, mtlin@phys.ntu.edu.tw.
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2012-03 TiO2-SnO2:F interfacial electronic structure investigated by soft x-ray absorption spectroscopy Kronawitter, Coleman X.; Kapilashrami, Mukes; Bakke, Jonathan R.; Bent, S.F.; Chuang, Cheng-hao; Pong, Way-faung; Guo, J.; Vayssieres, L.; Mao, S.S.
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-05-27 Revealing the Active Phase of Copper during the Electroreduction of CO2 in Aqueous Electrolyte by Correlating In Situ X-ray Spectroscopy and In Situ Electron Microscopy Juan-Jesus, Velasco-Velez; Mom, Rik V.; Sandoval, Luis; Falling, Lorenz; Chuang, Cheng-Hao; Gao, Dunfeng; Jones, Travis E.; Zhu, Qingjun; Arrigo, Rosa; Cuenya, Beatriz Roldan; Axel, Knop-Gericke; Lunkenbein, Thomas; Schlögl, Robert

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋