English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61875/94645 (65%)
造訪人次 : 1635601      線上人數 : 14
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  類別瀏覽

  正在載入社群分類, 請稍候....

  年代瀏覽

  正在載入年代分類, 請稍候....

  "Chen, Li-Chyong"的相關文件 

  回到依作者瀏覽

  顯示 8 項.

  類別 日期 題名 作者 檔案
  [化學工程與材料工程學系暨研究所] 期刊論文 2021-02-26 Nanoscale redox mapping at the MoS2-liquid interface Du, He-Yun; Huang, Yi-Fan; Wong, Deniz; Tseng, Mao-Feng; Lee, Yi-Hsin; Wang, Chen-Hao; Lin, Cheng-Lan; Hoffmann, Germar; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Li-Chyong
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2022-01-13 Bandgap Shrinkage and Charge Transfer in 2D Layered SnS2 Doped with V for Photocatalytic Efficiency Improvement Shelke, Abhijeet R.; Wang, Hsiao-Tsu; Chiou, Jau-Wern; Shown, Indrajit; Sabbah, Amr; Chen, Kuang-Hung; Teng, Shu-Ang; Lin, I-An; Lee, Chi-Cheng; Hsueh, Hung-Chung; Liang, Yu-Hui; Du, Chao-Hung; Yadav, Priyanka L.; Ray, Sekhar C.; Hsieh, Shang-Hsien; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Chen, Chia-Hao; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Li-Chyong; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2016-10-01 Nonlinear bandgap opening behavior of BN co-doped graphene Wang, Bo-Yao; Wang, Hsiao-Tsu; Chen, Ling-Yen; Hsueh, Hung-Chung; Li, Xin; Guo, Jing-Hua; Luo, Yi; Chiou, Jau-Wern; Wang, Wei-Hua; Wang, Po-Hsiang; Chen, Kuei-Hsien; Chen, Yen-Chih; Chen, Li-Chyong; Chen, Chia-Hao; Wang, Jian; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-05 Atomistic nucleation sites of Pt nanoparticles on N-doped carbon nanotubes Sun, Chia-Liang; Pao, Chih-Wen; Tsai, Huang-Ming; Chiou, Jau-Wern; Ray, Sekhar C.; Wang, Houng-Wei; Michitoshi Hayashi; Chen, Li-Chyong; Lin, Hong-Ji; Lee, Jyh-Fu; Chang, Li; Tsai, Min-Hsiung; Chenh, Kuei-Hsien; Pong, Way-Faung; Sun, Chia-Liang; Ray, Sekhar C.; Pong, Way-Faung
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2013-02-01 Band Gap Engineering of Chemical Vapor Deposited Graphene by in Situ BN Doping Chang, Cheng-Kai; Satender Kataria; Kuo, Chun-Chiang; Abhijit Ganguly; Wang, Bo-Yao; Hwang, Jeong-Yuan; Huang, Kay-Jay; Yang, Wei-Hsun; Wang, Sheng-Bo; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Mi; Huang, Ching-I; Pong, Way-Faung; Song, Ker-Jar; Chang, Shoou-Jinn; Guo, Jing-Hua; Tai, Yian; Masahiko Tsujimoto; Seiji Isoda; Chen, Chun-Wei; Chen, Li-Chyong; Chen, Kuei-Hsien
  [物理學系暨研究所] 期刊論文 2006-06 Anomalous blueshift in emission spectra of ZnO nanorods with sizes beyond quantum confinement regime Chen, Chun-Wei; Chen, Kuei-Hsien; Ganguly, Abhijit; Chen, Li-Chyong; Wu, Jih-jen; Wen, Hui-I; Pong, Way-Faung; Ganguly, Abhijit; Chen, Li-Chyong
  [電機工程學系暨研究所] 期刊論文 2020-01-20 Controlling the oxidation state of Cu electrode and reaction intermediates for electrochemical CO2 reduction to ethylene Chou, Tsu-Chin; Chang, Chiao-Chun; Yu, Hung-Ling; Yu, Wen-Yueh; Dong, Chung-Li; Juan-Jesús, Velasco-Vélez; Chuang, Cheng-Hao; Chen, Li-Chyong; Lee, Jyh-Fu; Chen, Jin-Ming; Wu, Heng-Liang

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋