English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49432/84393 (59%)
造访人次 : 7452201      在线人数 : 70
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [3/13]
  會議論文 [3/27]
  研究報告 [1/5]

  邻近社群


  國際企業經營系 [47/60]
  營建系 [23/89]
  應用日語系 [15/31]
  建築技術系 [31/71]
  管理學系 [15/37]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 8(17.39%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 8(100.00%)
  下载大于10次: 8(100.00%)
  全文下载总次数: 2321(0.02%)

  最后更新时间: 2018-03-19 17:40

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-10 / 28. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Baillie, Richard T. [1/2]
  Chou, Ping-huang [0/1]
  Chung, Hui-min [0/13]
  Chung, Huimin [2/3]
  deJong, Robert [0/1]
  Duan, Chang-wen [0/1]
  Hsieh, Wen-liang [0/1]
  Hung, Ken [0/1]
  Ku, Kuang-Ping   [0/1]
  Lee, Chin-Shen [0/4]
  显示项目1-10 / 28. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈