English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49433/84388 (59%)
造访人次 : 7447054      在线人数 : 65
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [19/30]
  會議論文 [7/33]
  專書 [1/3]
  研究報告 [6/11]

  邻近社群


  國際企業經營系 [47/60]
  營建系 [23/89]
  應用日語系 [15/31]
  管理學系 [15/37]
  財務系 [8/46]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 31(43.66%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 31(100.00%)
  下载大于10次: 31(100.00%)
  全文下载总次数: 11695(0.12%)

  最后更新时间: 2018-03-18 04:07

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 30. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, C.H. [1/1]
  Chang, Chia-hung [1/1]
  Chang, D. W. [1/1]
  Chang, Jiann-tsair [1/1]
  Chu, S. J. [0/1]
  Huang, Hseng-li [1/1]
  Juang, Yu-Wei [1/1]
  Kuo, Shyh-rong [1/1]
  Leu, Liang-Jenq [1/1]
  Lin, C. L. [1/1]
  Lin, J. L. [0/1]
  Wu, C.M. [1/1]
  Yang, Y. B [4/11]
  Yang, Yeong-Bin [6/6]
  Yau, J. D. [6/12]
  Yau, Jong-Dar   [8/8]
  Yaua, Jong‐Dar [1/1]
  劉文福 [1/1]
  姚忠達   [26/59]
  尹世洵 [0/1]
  張嘉宏 [1/1]
  張德周 [0/3]
  張荻薇 [1/1]
  朱思戎 [1/4]
  林炳宏   [7/10]
  显示项目1-25 / 30. (共2页)
  1 2 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈