English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 55215/89514 (62%)
造訪人次 : 10717746      線上人數 : 31
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [207/228]
  專書 [15/27]
  專書之單篇 [28/55]
  研究報告 [9/46]
  學位論文 [68/68]
  視聽著作 [1/46]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 7(3.47%)
  含全文筆數: 53(26.24%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 53(100.00%)
  下載大於10次: 53(100.00%)
  檔案下載總次數: 11682(13.09%)

  最後更新時間: 2020-02-18 03:49


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 157. (共7頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Lin, Tien-Yu [0/1]
  Lin, Wei-Ying [0/1]
  Liu, Kuang-Hsia [0/1]
  Liu, Mei-hui [0/2]
  Lo, Wei-Chen [0/2]
  Lu, Chiao-Hua [0/2]
  Perng, Tzeng-lung [0/2]
  Reigeluth, Charles [2/3]
  Su, Yu-wen [1/1]
  Sung, Hung-yeh Angela   [0/1]
  Sung, Pei-fen   [3/12]
  Thuy, Nguyen Thi Thu [0/1]
  Torah Oglander [0/2]
  Tsai, Cheng-Yu [1/1]
  Tsai, Jun-yi [0/1]
  Tseng, S. S. [0/1]
  Tseng, Sheng-Shiang [1/1]
  Tseng, Yuen-Hsien [1/3]
  Tutwiler, M. Shane [0/2]
  Wang, Chia-Yu [0/1]
  Wu, Wen-ting [0/3]
  Yan, Shi-Jiun [1/1]
  Yang, Ling-Chu [0/1]
  Yang, S. H., Tseng, S. S., & Yeh, H. C. [1/1]
  Yeh, Wei-ling [0/1]
  顯示項目51-75 / 157. (共7頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋