English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720716      在线人数 : 27
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [207/228]
  專書 [15/27]
  專書之單篇 [28/55]
  研究報告 [9/46]
  學位論文 [68/68]
  視聽著作 [1/46]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 7(3.47%)
  含全文笔数: 53(26.24%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 53(100.00%)
  下载大于10次: 53(100.00%)
  全文下载总次数: 11690(13.10%)

  最后更新时间: 2020-02-20 18:33


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 157. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Hien, Nguyen Van [0/1]
  Hoang, Le Huy [0/1]
  Hsu, Chia-Ling   [1/1]
  Huang, J.-C. [0/1]
  Huang, Ju-Chieh   [2/3]
  Huang, Yi-Ting [0/1]
  Huh, Yeol [2/3]
  Jou, Susyan [0/1]
  Ju, Huey Fang   [2/10]
  Kao, Hsun-Fung [1/1]
  Kao, Kitty Hsun-Fung [1/1]
  Khuyen, Nguyen Thi To [0/1]
  Kuo, H. C [0/1]
  Lee, Che-Di [0/1]
  Lee, Dabae [2/3]
  Lee, Hyunkyung [0/1]
  Lee, Shih-chung   [0/1]
  Li-hua Chen   [0/2]
  Li, Shu-Chun [1/1]
  Liao, Su-Shien [1/1]
  Lin, Chun-Te [0/1]
  Lin, Chun-Yi   [4/8]
  Lin, Hsiu-Ching [0/1]
  Lin, Meng-Yu [0/1]
  Lin, Ming-Chao [0/1]
  显示项目26-50 / 157. (共7页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈