English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49064/83169 (59%)
造訪人次 : 6952049      線上人數 : 52
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [54/330]
  專書 [13/21]
  專書之單篇 [72/99]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [89/98]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 12(5.38%)
  含全文筆數: 169(75.78%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 169(100.00%)
  下載大於10次: 167(98.82%)
  檔案下載總次數: 22704(37.68%)

  最後更新時間: 2017-09-19 10:09


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 100. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Aguilar, Susan Marie [1/1]
  Alsarhan, Hesham [1/1]
  Bagaka's, J-G [1/1]
  Chang, Ching-hui [1/1]
  Chang, Te-Sheng [2/2]
  Chang, Te‐sheng [1/1]
  Chen, Chien-fu   [1/1]
  Chen, I-shuo [47/53]
  Chen, J. K. [0/1]
  Chen, Jui-kuei [40/46]
  Chen, Kuo-hua   [9/9]
  Chou, Kuei-tien [1/1]
  Darden, J-T [1/1]
  Deng, Jian-bang   [1/1]
  Dong, Qiao [0/1]
  Hara, Noriko [2/2]
  Hoffman, Jeanne [1/1]
  Huang, Si-cheng [0/1]
  Huei-Hsuan Lin [0/1]
  Inayatullah, Sohail [1/1]
  Jean Luc Nancy [1/1]
  Ji, Shun-jie   [15/15]
  Jon Solomon [17/28]
  Jon Solomon(translated) [0/1]
  Kilburn, John [1/1]
  顯示項目1-25 / 100. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋