English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61754/94641 (65%)
造訪人次 : 1634492      線上人數 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [61/338]
  專書 [19/24]
  專書之單篇 [76/98]
  研究報告 [6/51]
  學位論文 [99/108]
  其他 [0/1]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 213(89.87%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 213(100.00%)
  下載大於10次: 213(100.00%)
  檔案下載總次數: 60057(45.37%)

  最後更新時間: 2023-06-01 19:59


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 106. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Aguilar, Susan Marie [1/1]
  Alsarhan, Hesham [1/1]
  Bagaka's, J-G [1/1]
  Chang-Chieh Lee [1/1]
  Chang, Ching-hui [1/1]
  Chang, Te-Sheng [2/2]
  Chang, Te‐sheng [1/1]
  Chen, Chien-fu   [1/1]
  Chen, I-shuo [51/52]
  Chen, J. K. [0/1]
  Chen, Jui-kuei [44/45]
  Chen, Kuo-hua   [12/12]
  Chou, Kuei-tien [1/1]
  Darden, J-T [1/1]
  Deng, Jian-bang   [2/2]
  Dong, Qiao [1/1]
  Fernando F. Padró [1/1]
  Hara, Noriko [2/2]
  Hoffman, Jeanne   [1/1]
  Hsu, Li-Ping [1/1]
  Huang, Si-cheng [1/1]
  Huei-Hsuan Lin [1/1]
  I-Shuo Chen [1/1]
  Jean Luc Nancy [1/1]
  Jeanne Hoffman   [8/8]
  顯示項目1-25 / 106. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋