English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 51281/86342 (59%)
造訪人次 : 8151298      線上人數 : 94
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [32/262]
  專書 [15/22]
  專書之單篇 [20/51]
  研究報告 [3/50]
  學位論文 [134/135]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 10(4.52%)
  含全文筆數: 114(51.58%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 113(99.12%)
  下載大於10次: 113(99.12%)
  檔案下載總次數: 17881(28.06%)

  最後更新時間: 2018-09-20 00:53


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Betz, Nancy E. [1/1]
  Carrera, Stephanie [1/1]
  Chao, P.-C. [1/1]
  Chao, Ruth Chu-Lien [1/1]
  Du, R. C. Yi. [1/1]
  Du, Yi [1/1]
  Han, Kuei-hsiang   [4/5]
  Huang, Jong-tsun [8/9]
  Huang, Tsung-chain [10/14]
  Hugn, Su-chen   [3/5]
  Ko, Chih-en   [8/8]
  Kuo, Li-yen [1/4]
  Lee, Su-fen [1/1]
  Li, Li-chun   [2/2]
  Li, Mei-chih [1/1]
  Lin, Shu Ping   [4/4]
  Liou, S. N. [1/1]
  Liuh, Shiu-ya   [1/1]
  Su, Jenny C. [1/1]
  Tsai, Pei-Chun [1/1]
  Tsai, Wei, M. [1/1]
  Wang, Man-ying [1/1]
  Wei, Meifen [3/3]
  Yi, Fei [1/1]
  丁興祥 [2/2]
  顯示項目1-25 / 102. (共5頁)
  1 2 3 4 5 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋