English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49433/84388 (59%)
造訪人次 : 7447047      線上人數 : 68
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋

  子類別

  期刊論文 [307/438]
  會議論文 [66/322]
  專書 [140/216]
  專書之單篇 [110/153]
  研究報告 [11/78]
  學位論文 [95/95]
  視聽著作 [0/2]
  其他 [1/2]

  鄰近社群


  中國文學學系暨研究所 [1853/3113]
  資訊與圖書館學系暨研究所 [880/1300]
  大眾傳播學系暨研究所 [324/657]
  資訊傳播學系暨研究所 [89/196]
  漢語文化暨文獻資源研究所 [115/307]

  社群統計


  近3年內發表的文件: 62(4.75%)
  含全文筆數: 730(55.90%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 723(99.04%)
  下載大於10次: 701(96.03%)
  檔案下載總次數: 117029(1.19%)

  最後更新時間: 2018-03-18 02:46

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目51-75 / 445. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Huang, Ju-hui [1/1]
  Huang-Ta Lin (130658@mail.tku.edu.tw) [1/1]
  Huang, Yu-Yang [1/1]
  Huang, Yulin [0/2]
  Hung, Yi-shan [1/1]
  Isaac, Male [1/1]
  Isaac, Malet et [1/1]
  Jao, Pei-chi [1/1]
  Jiang, Tsong-ming [1/1]
  Jiang, Zhen-feng [1/1]
  Ju, Jiunn-cherng [1/1]
  Kao, Chien-her [1/1]
  Kao, Shang-wen   [0/7]
  Keating, Jerome F. [2/2]
  Ko, Chia-wen [1/1]
  Kramer, S. N [1/1]
  Ku, Hsiang-Chun [1/1]
  Lee, Chi-Lin [1/2]
  LEE, Chilin [0/1]
  Lee, Jong-chi [1/1]
  Lee, Kai-Chi [1/1]
  Lee, Kuang-mao [1/1]
  Lee, Ming-Chien [1/1]
  Lee, Ting-Yu [1/1]
  Lee, Yung-Chih [1/1]
  顯示項目51-75 / 445. (共18頁)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋