English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7264733      線上人數 : 64
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  會議論文 [64/391]
  專書 [42/79]
  專書之單篇 [56/80]
  研究報告 [2/109]
  學位論文 [581/610]
  其他 [2/15]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 11(2.20%)
  含全文筆數: 301(60.08%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 301(100.00%)
  下載大於10次: 300(99.67%)
  檔案下載總次數: 31576(18.87%)

  最後更新時間: 2018-01-19 05:34


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 88. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Wu-yuch   [0/1]
  Chang, Yuan-Chieh [1/1]
  Chao, Chun-shan   [34/52]
  Chen, Chien-fu   [2/2]
  Chen, Kuo-hua   [1/1]
  Fu, Feng-cheng [0/1]
  Guanyi Leu [0/1]
  Guo, J.-J. [0/1]
  Guo, Jiann-jong   [12/12]
  Huang, Jaw-Nian [0/1]
  Hung, Shih-Chang [1/1]
  Jiann-Jong Guo [1/1]
  Lee, Yu-Cheng [2/2]
  Li, Chi-keung   [0/1]
  Liao, Hsiao-chuan [2/2]
  Lin, Bou-Wen [1/1]
  Lio, Mon-Chi [2/2]
  Lio, Monchi [4/4]
  Liu, Meng-Chun [6/6]
  Ou, Yi-Pey [1/1]
  San, Gee [2/2]
  Sang-Bing Tsai [1/1]
  Su, Chi   [5/9]
  Tsai, S.-B. [0/1]
  Tsai, Sang-Bing [4/4]
  顯示項目1-25 / 88. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋