English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2288217      在线人数 : 182
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [584/602]
  會議論文 [192/381]
  專書 [66/86]
  專書之單篇 [55/65]
  研究報告 [38/148]
  學位論文 [155/156]

  邻近社群


  中國文學學系暨研究所 [2291/3435]
  歷史學系暨研究所 [956/1454]
  大眾傳播學系暨研究所 [456/779]
  資訊傳播學系暨研究所 [222/289]
  漢語文化暨文獻資源研究所 [275/307]
  文學院 [0/1]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 36(2.50%)
  含全文笔数: 1090(75.80%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 1089(99.91%)
  下载大于10次: 1067(97.89%)
  全文下载总次数: 333055(1.89%)

  最后更新时间: 2023-09-28 04:49

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 808. (共33页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  An-Qiao Sung [1/1]
  Ariew, Susan A. [1/1]
  Bi Ling Fang [1/1]
  Blooberg, Marty [1/1]
  Carl T. Cox [1/1]
  Chan, Kung-Chi [0/1]
  Chang, Chia-Ling [3/3]
  Chang, Chialing [2/2]
  Chang, Chung [1/1]
  Chang, Han-bin [2/2]
  Chang, Ho-ling [1/1]
  Chang, Hsiao-hui [1/1]
  Chang, Hsuan-Pu   [14/19]
  Chang, Tzu-Fen [1/1]
  Chang, Wei-Ting [2/3]
  Chang, Yi-ting [2/2]
  Chang, Yu-lun [1/1]
  Chang, Yu-Ting [1/2]
  Chang, Yuan-Tsung [1/2]
  Chao, Louis R. [2/3]
  Che, Ya-Ning [0/1]
  Chen, C. M.-L [1/1]
  Chen, Carey Ming-Li [0/1]
  Chen, Chia-hsiang [1/1]
  Chen, Chiao-Ying [1/1]
  显示项目1-25 / 808. (共33页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈