English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55215/89514 (62%)
造访人次 : 10718234      在线人数 : 42
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [427/507]
  專書 [30/40]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [81/570]
  學位論文 [357/377]
  專利 [6/9]
  其他 [2/41]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 38(4.51%)
  含全文笔数: 372(44.13%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 372(100.00%)
  下载大于10次: 369(99.19%)
  全文下载总次数: 60885(21.89%)

  最后更新时间: 2020-02-18 14:53


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目226-250 / 950. (共38页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Li, Ming-Hsiu [1/1]
  Li, S.Y. [0/1]
  Li, Y.R. [1/1]
  Li-Yang Jen [1/1]
  Liang, Yang-Min [1/1]
  Liao, Chih-hsiang [1/4]
  Liao, Hsin-Yueh [1/1]
  Liau, Wan-Li [1/1]
  Liaw, S. L. [2/2]
  Liaw, Shu-liang [2/3]
  Lin, B.L. [1/1]
  Lin, C.L. [1/1]
  Lin, Chang [1/1]
  Lin, Chen-Thi [1/1]
  Lin, Chia-Li [0/2]
  Lin, Chih-Wei   [1/1]
  Lin, Chin-Chieh [1/1]
  Lin, Ching-Chieh [1/1]
  Lin, Chun-Yuen [0/1]
  Lin, H.H. [0/1]
  LIN, Han-Fang [1/1]
  Lin, Ho-Shan [1/1]
  Lin, I-Chen   [15/17]
  Lin, I-Chin [1/1]
  Lin, Po-Han [1/1]
  显示项目226-250 / 950. (共38页)
  << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈