English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55222/89520 (62%)
造访人次 : 10721614      在线人数 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [427/507]
  專書 [30/40]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [81/570]
  學位論文 [357/377]
  專利 [6/9]
  其他 [2/41]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 38(4.51%)
  含全文笔数: 372(44.13%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 372(100.00%)
  下载大于10次: 369(99.19%)
  全文下载总次数: 60912(21.89%)

  最后更新时间: 2020-02-21 15:08


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目76-100 / 950. (共38页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chen, Yu-Han [1/1]
  Chen, Yu-tang [1/1]
  Cheng, C. M. [4/8]
  Cheng, Chii-Ming [5/9]
  Cheng, K. K. T. [1/1]
  Cheng, K. S. [0/1]
  Cheng, Kevin Ku-Tsia [1/1]
  Cheng, Kuang-jung [1/1]
  Cheng, Szu-Ping [2/3]
  Cheng, Yu-Chun [1/2]
  Chern, Suey-Der [1/1]
  Chi-Wang Li [1/1]
  Chian, Hsu-cheng [0/1]
  Chiang, H.C. [1/1]
  Chiang, Hsu-cherng   [2/5]
  Chiang, Hue-cheng [0/1]
  Chiang, Lee-chen [1/2]
  Chiang, Li-Pi [1/1]
  Chiang, Li-Ying [1/2]
  Chiang, Tue-han [0/1]
  Chiang, Yue-han [0/1]
  Chieh, I-Chieh [0/1]
  Chien, Chen-Yuen [1/2]
  Chien-Chun Chen [1/1]
  Chien, I-Chieh [1/3]
  显示项目76-100 / 950. (共38页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈