English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55221/89519 (62%)
造访人次 : 10720562      在线人数 : 36
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [427/507]
  專書 [30/40]
  專書之單篇 [4/6]
  研究報告 [81/570]
  學位論文 [357/377]
  專利 [6/9]
  其他 [2/41]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 38(4.51%)
  含全文笔数: 372(44.13%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 372(100.00%)
  下载大于10次: 369(99.19%)
  全文下载总次数: 60901(21.89%)

  最后更新时间: 2020-02-20 15:29


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目326-350 / 950. (共38页)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Sung, Chia-Min [1/1]
  Sung, Nien-Chin [1/1]
  Sung, Shao-hung [1/1]
  Sung, Z. C. [0/1]
  Tan, Kuang-Hsun [0/1]
  Tang, Shih-Min [1/1]
  Tsai, C. T. [1/1]
  Tsai, Chang-ti [0/1]
  Tsai, Che-hui [1/2]
  Tsai, Fong-He [1/1]
  Tsai, H.-C. [2/2]
  TSAI, HSIAO-CHUNG   [14/19]
  Tsai, Huo-Kuang [1/1]
  Tsai, M.S. [0/1]
  Tsai, M. W. [0/1]
  Tsai, Ming-hua [0/1]
  Tsai, Mun-Wei [1/1]
  Tsai, Y. C. [1/1]
  Tsai, Ya-Hsin [0/2]
  Tsai, Yi-Hua [1/1]
  Tsai, Ying-Huei [1/1]
  Tsay, Yi-Huah [1/1]
  Tseng, Cheng-yuan [1/1]
  Tsou, Yung-Ching [1/1]
  Tumenjargal, D. [0/2]
  显示项目326-350 / 950. (共38页)
  << < 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈