English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 62379/95055 (66%)
造访人次 : 2283205      在线人数 : 110
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [568/595]
  會議論文 [431/917]
  專書 [31/43]
  研究報告 [81/571]
  學位論文 [357/377]
  專利 [12/15]
  其他 [2/41]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 4(66.67%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 4(100.00%)
  下载大于10次: 4(100.00%)
  全文下载总次数: 1357(0.36%)

  最后更新时间: 2023-09-27 00:36


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-17 / 17. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Elsberry, Russell L. [0/2]
  FJ Chang [1/1]
  Hwang, Ned H. C. [1/1]
  LC Chang [1/1]
  Li, Shaw-yan [1/1]
  Liu, Jia-Shing [1/1]
  Lu, Po-chien   [1/1]
  MC Shieh [1/1]
  PA Chen [1/1]
  Tsai, Hsiao-Chung   [0/1]
  Wu, Jai [1/1]
  Xi, Bao-shu [1/1]
  YC Lo [1/1]
  張保興   [1/1]
  盧博堅   [1/1]
  虞國興   [1/1]
  高思懷   [0/1]
  显示项目1-17 / 17. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈