English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10719082      在线人数 : 23
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [897/1249]
  會議論文 [857/1982]
  專書 [19/25]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [130/449]
  學位論文 [815/815]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 1(0.59%)
  含全文笔数: 40(23.67%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 40(100.00%)
  下载大于10次: 32(80.00%)
  全文下载总次数: 7893(1.02%)

  最后更新时间: 2020-02-19 08:34


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目26-50 / 220. (共9页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lee, Yang-han   [1/13]
  Lee, Youn-tai [0/1]
  Lee, Yung-ting [0/1]
  Lian-Ting Hong [0/1]
  Liao, Hisen-Chen [1/1]
  Liao, Hsien-Chen [1/1]
  Lin, Chen-yang [1/1]
  Lin, Jheng-yao [0/1]
  Lin, Po-jung [0/1]
  Lin, Zhi-sheng [1/1]
  Niou, Choung-han [0/2]
  Pao, Yiu-sung [0/1]
  Sheu, Shiann-tsong [0/1]
  Shih, Horng-yuan   [1/1]
  Song, Kai-tai [1/1]
  Su, Peng-un [1/1]
  Sun, Chi-hsien [0/1]
  Tsai, Chi-yi [9/10]
  Tseng, Hsi-chun [0/1]
  Tseng, Hsien-wei [0/1]
  Tseng, Wei-chieh [0/1]
  Wang [0/1]
  Wang, An-Sung [0/1]
  Wang, Jyh-yuan [0/1]
  Wang, Meng-hong [0/2]
  显示项目26-50 / 220. (共9页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈