English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61875/94645 (65%)
造訪人次 : 1635208      線上人數 : 11
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1184/1444]
  會議論文 [957/2124]
  專書 [21/27]
  研究報告 [135/456]
  學位論文 [815/815]
  專利 [43/174]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 11(57.89%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 11(100.00%)
  下載大於10次: 11(100.00%)
  檔案下載總次數: 3426(0.35%)

  最後更新時間: 2023-06-02 20:39


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Anderson, J. [1/1]
  Anderson, John [1/1]
  Baltes, J. [1/1]
  Baltes, Jacky [1/1]
  Chen-Chien Hsu   [1/1]
  Chen, Li-Feng [1/1]
  Chen, Yuan-Jun [1/1]
  Cheng, C.T. [2/2]
  Cheng, Chi-tai [2/3]
  Chi-Yi Tsai [1/1]
  Chih-Hung Huang [1/1]
  Chiu, Cheng-Hsien [0/1]
  Chiu, Chian-song [0/1]
  Chiu, Chien-ching   [0/3]
  Chou, Seng-Cho [1/1]
  Chu, Hung-Hsiang [1/1]
  Chun, Jen-lin [0/1]
  Hao-Che Chen [1/1]
  Hsu, Chen-Chien   [1/1]
  Huang, Chung-Hsin [0/1]
  Hung, W.H. [1/1]
  I-Hsiang Tseng [1/1]
  Iverach-Brereton, Chris [1/1]
  Kang, S.C. [1/1]
  Lau, M.C. [1/1]
  顯示項目1-25 / 64. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋