English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264406      在线人数 : 59
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [804/1188]
  會議論文 [814/1873]
  專書 [14/18]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [121/439]
  學位論文 [758/758]
  專利 [31/129]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 196(4.43%)
  含全文笔数: 2556(57.71%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 2543(99.49%)
  下载大于10次: 2446(95.70%)
  全文下载总次数: 612344(6.38%)

  最后更新时间: 2018-01-19 09:27

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目126-150 / 3771. (共151页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Ming-Feng [1/1]
  Chang, Nia-Yuan [1/1]
  Chang, Norman [1/1]
  Chang, O. [1/8]
  Chang, S. C. [4/5]
  Chang, S. Y. [2/3]
  Chang, Shao-hsuan [3/3]
  Chang, Shien-da [3/5]
  Chang, Shih-chi [1/1]
  Chang, Shih-chieh [0/1]
  Chang, Shih-Hao   [1/1]
  Chang, Shih-hung [5/6]
  Chang, Shih-jung [3/7]
  Chang, Shih-yu [6/7]
  Chang Shuo-Peng [3/3]
  Chang, Shuo-yu [0/1]
  Chang, Sue-pang [1/1]
  Chang, Teng-Hung [3/5]
  Chang, Tzu-Ti [1/1]
  Chang, W. S. [0/1]
  Chang, Wan-ling [4/4]
  Chang, Wei-chun [1/1]
  Chang, Wei-hsuan [5/5]
  Chang, Wei-Husan [1/2]
  Chang, Wei-Sheng [1/3]
  显示项目126-150 / 3771. (共151页)
  << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈