English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 49350/84015 (59%)
Visitors : 7267360      Online Users : 54
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
Scope Tips:
 • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
 • please goto advance search for comprehansive author search
 • Adv. Search
  HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version

  Collection

  期刊論文 [804/1188]
  會議論文 [814/1873]
  專書 [14/18]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [121/439]
  學位論文 [758/758]
  專利 [31/129]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  Community Statistics


  近3年內發表的文件: 196(4.43%)
  含全文筆數: 2556(57.71%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2543(99.49%)
  下載大於10次: 2449(95.81%)
  檔案下載總次數: 612666(6.39%)

  最後更新時間: 2018-01-20 16:41

  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目2501-2525 / 3771. (共151頁)
  << < 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Yu, H. C. [0/1]
  Yu, Hua-Chiao [1/2]
  Yu-Jen Chi [2/2]
  Yu, Jian-ping [1/1]
  Yu, Kuo-kan [1/1]
  Yu-Lin Shiao [1/1]
  Yu-Lung Lo [2/2]
  Yu, Sheng-Kai [1/1]
  Yu, Su-Yi [1/1]
  Yu-Ting Chiu [1/1]
  Yu-Xiang Zhao [1/1]
  Yu, Y.-C. [0/1]
  Yu, Yao-cheng [2/2]
  Yu, Yao-chun [3/4]
  Yu-Yiu Chen [1/1]
  Yu, Zong-En [2/3]
  Yuan-Hao Chang [3/3]
  Yuan-Jun Chen [1/1]
  Yuan, Qiao-Wei [1/1]
  Yuan, Qiaowei [4/7]
  Yueh-Yang Hu [1/1]
  Yun-Jhu Chen [1/1]
  Yun-Tseng Liu, Ching-Lieh Li, Yu-Jen Chi, Yang-Han Lee, Qiaowei Yuan, and Qiang Chen [0/1]
  Yung-Wen Lee [0/1]
  Z.X. Chou [0/1]
  顯示項目2501-2525 / 3771. (共151頁)
  << < 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋