English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49433/84388 (59%)
造访人次 : 7447064      在线人数 : 62
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [805/1197]
  會議論文 [816/1876]
  專書 [14/18]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [121/441]
  學位論文 [758/758]
  專利 [31/161]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 269(6.01%)
  含全文笔数: 2559(57.18%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 2552(99.73%)
  下载大于10次: 2478(96.83%)
  全文下载总次数: 626431(6.38%)

  最后更新时间: 2018-03-18 04:30

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1826-1850 / 3802. (共153页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Purahong, B. [1/1]
  Puspa Devi Pukhrambam [1/1]
  Qiang Chen [1/1]
  Qiaowei Yuan [2/2]
  Qiu, Jing-Yue [2/2]
  Qiu, Rui-shen [1/1]
  Ran, Jiann-chyi [1/1]
  Rang, Hung-jen [1/1]
  Rau, J-C. [4/6]
  Rau, Jiann-chyi   [34/49]
  Richard H.-H. Yang, Ming-Tsai Lee, Chia-Kun Lee, and Shiunn-Jang Chern [1/1]
  Ron Larson, Bruce H. Edwards, David C. Falvo(著) [1/1]
  Ron Larson(著) [1/1]
  S.A. Li   [1/1]
  S.A. Li, C.C. Wong, L.F. Chen, I.H. Tseng, H.C. Chen [0/1]
  S.A. Li, C.H. Lo, C.W. Weng, Y.H. Chen, M.H. Yang, C.Y. Yang, and C.C. Wong [0/1]
  S.A. Li, C.W. Weng, Y.H. Chen, C.H. Lo, M.H. Yang, Y.C. Lin, M.H. Hsieh, and C.C. Wong [0/1]
  S.A. Li, M.H. Yang, C.W. Weng, Y.H. Chen, C.H. Lo, C.E. Wu, and C.C. Wong [0/1]
  S. Guizani [1/1]
  S-H Lin [1/1]
  S. H. Miao [1/1]
  San-Liang Lee [2/2]
  Sari, Nila Novita [1/1]
  Sawaya, Kunio [2/2]
  Seo, S. [2/3]
  显示项目1826-1850 / 3802. (共153页)
  << < 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈