English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49378/84106 (59%)
造访人次 : 7376687      在线人数 : 44
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [805/1189]
  會議論文 [816/1876]
  專書 [14/18]
  專書之單篇 [10/18]
  研究報告 [121/441]
  學位論文 [758/758]
  專利 [31/161]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 234(5.24%)
  含全文笔数: 2559(57.29%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 2549(99.61%)
  下载大于10次: 2466(96.37%)
  全文下载总次数: 621611(6.38%)

  最后更新时间: 2018-02-23 20:48

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1751-1800 / 3796. (共76页)
  << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Lu, Y. L. [2/2]
  Lu, Y. Y. [1/1]
  Lu, Yan-liang [1/2]
  Lu, Yin-yu [0/3]
  Lu, Yu-Lung [1/1]
  Lue, C. U. [1/1]
  Luh, Jer-junn [0/1]
  Luo, C. P. [2/2]
  Luo, Chih-Ping [1/1]
  Luo, I.C. [0/1]
  Luo, I-Chiao [2/2]
  Ma, G.K. [0/1]
  Ma, Jia-shing [4/4]
  Ma, Tien-Yan [1/1]
  Ma, Wei-Chien [0/1]
  Mao, Cheng-hsiang [1/1]
  Mao, D. H. [1/1]
  Mao, Dar-his [2/2]
  Mao, Dar-hsi [0/2]
  Mao, W. L. [1/1]
  Marnix Nutti [1/1]
  Mayr, R. [0/1]
  McKinnon, B. [0/1]
  Mei, Kung-chen [0/1]
  Meng, Fa-hung [1/1]
  Meng-Kuan Chen [1/1]
  Meng-Kuan Chen, Hsin-Wen Wei, Wei-Tsong Lee [0/1]
  Meng-Yen Tsai [0/2]
  Miao, Shi-heng [1/1]
  Miao, Shih-heng [0/1]
  Miaw, Jiunn-way [0/1]
  Michelle T. C. Kao [0/1]
  Min-Hui Ho [1/1]
  Ming, A. [1/1]
  Ming-Chang Yang [2/2]
  Ming-Chih Lu [1/1]
  Ming-Chun Liu [1/1]
  Mo, Chun-hung [2/2]
  Mon, Don-lin [4/5]
  N. E.Mastorakis, G. Antoniou [0/1]
  Nadra Guizani [2/2]
  Nan, Shang-chieh [3/4]
  Naoki Shinohara [1/1]
  Ni, Cha-Lin [1/1]
  Ni, Ming-Yu [2/3]
  Nien-I Hsu [1/1]
  Niou, Chorng-hann [0/2]
  Niou, Choung-han [0/2]
  Nundrakwang, S. [1/1]
  Ouyang, M. [0/2]
  显示项目1751-1800 / 3796. (共76页)
  << < 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈