English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61683/94630 (65%)
造訪人次 : 1631349      線上人數 : 13
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [736/804]
  會議論文 [737/1262]
  專書 [41/66]
  專書之單篇 [8/13]
  研究報告 [142/476]
  學位論文 [565/565]
  專利 [75/146]
  視聽著作 [0/4]
  電腦程式 [0/14]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 2(25.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2(100.00%)
  下載大於10次: 2(100.00%)
  檔案下載總次數: 854(0.13%)

  最後更新時間: 2023-05-28 11:30


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-9 / 9. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  C.B. Lin [0/1]
  C.B. Lin, Po-Yuan Cheng and Hung Yi Lino [0/2]
  Chang-Ching You, Chin-Bin Lin, Yang-Min Liang,Chi-Wang Li and Hui-Chung [0/1]
  Chin-Bin Lin [0/1]
  Hui-Chung Hsueh, Zue-Chin Chang, Chang-Ching You and C. B. Lin [0/1]
  Lin, C.B., Chang, Z.-C., Ho, J.-S., Hsiao, C.F. [0/1]
  林清彬   [0/1]
  楊龍杰   [1/1]
  楊龍杰主編 [1/1]
  顯示項目1-9 / 9. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋