English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55222/89520 (62%)
造访人次 : 10721617      在线人数 : 18
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [297/336]
  會議論文 [324/825]
  專書 [6/10]
  專書之單篇 [1/4]
  研究報告 [65/258]
  學位論文 [299/299]
  專利 [0/10]
  其他 [0/2]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 56(3.21%)
  含全文笔数: 992(56.88%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 987(99.50%)
  下载大于10次: 981(98.89%)
  全文下载总次数: 240126(1.93%)

  最后更新时间: 2020-02-21 15:16

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目251-275 / 1612. (共65页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Guo-Cing Su [0/1]
  Hada, Tohru [1/3]
  Hall, Steven R. [1/1]
  Hang, Liang-Tong [1/1]
  Hartinger, Michael D. [0/1]
  Hegde, U. [0/2]
  Ho, Ian [1/1]
  Ho, J.-Y. [1/1]
  Ho, Jen-Yang [1/1]
  Ho, Pey-Lin [2/2]
  Hong, Ming-Hong [0/1]
  Hong, Yu-Fen [2/3]
  Hong, Zuu-chang   [7/7]
  Hou, C. W. [1/1]
  Hou, Jyue [1/1]
  Hou, Young-Chang   [1/1]
  Hsiao, F. Y. [2/2]
  Hsiao, F. Y. [4/7]
  Hsiao, Fei-Bin [2/2]
  Hsiao, Fu-yuan [1/2]
  Hsiao, Fu-yuen   [26/29]
  Hsiao, Fu-Yum [0/1]
  Hsiao, Lien-Fong [1/1]
  Hsiao, Wan-Chi [1/2]
  Hsiao, Yi-Yeh [1/1]
  显示项目251-275 / 1612. (共65页)
  << < 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈