English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49350/84015 (59%)
造访人次 : 7264406      在线人数 : 61
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [277/315]
  會議論文 [294/768]
  專書 [3/6]
  專書之單篇 [1/2]
  研究報告 [65/252]
  學位論文 [279/279]
  專利 [0/10]
  其他 [0/2]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 57(3.49%)
  含全文笔数: 919(56.24%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 916(99.67%)
  下载大于10次: 893(97.17%)
  全文下载总次数: 179732(1.87%)

  最后更新时间: 2018-01-19 09:26

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目551-575 / 1466. (共59页)
  << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Onishi, Tatsuo [1/1]
  Othman, H. A. [1/1]
  Othman, Hisham A. [0/1]
  Otsuka, F. [0/1]
  Otsuka, Fumiko [0/1]
  Ouyang, Kwan [1/1]
  P. J. Shih [0/1]
  P. W. Chen [1/1]
  Pan, Bo-chang [1/1]
  Pan, Dar-Tzi [0/1]
  Pan, Kuo-long [1/1]
  Pan, Po-Chang [0/1]
  Pan, Szu-peng [2/2]
  Park [1/1]
  Park, R.S. [0/1]
  Payne, Fred [0/2]
  Peng , Hsu-Hsia [1/1]
  Peng, Chia-chun [1/1]
  Peng, Chih-Yu [1/1]
  Peters, David A. [1/1]
  Pong, Hui-Jan [1/1]
  Pong, Hui-Yueng [1/1]
  Pu-Woei Chen [1/1]
  Pu-Woei Chen pchen@mail.tku.edu.tw [1/1]
  Quan, Wen-Lin [1/1]
  显示项目551-575 / 1466. (共59页)
  << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈