English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 49433/84388 (59%)
造访人次 : 7447068      在线人数 : 61
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻

  子类别

  期刊論文 [278/316]
  會議論文 [294/769]
  專書 [3/6]
  專書之單篇 [1/2]
  研究報告 [65/252]
  學位論文 [279/279]
  專利 [0/10]
  其他 [0/2]

  社群统计


  近3年内发表的文件: 65(3.97%)
  含全文笔数: 920(56.23%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 917(99.67%)
  下载大于10次: 909(98.80%)
  全文下载总次数: 184011(1.87%)

  最后更新时间: 2018-03-18 03:12

  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目201-225 / 1469. (共59页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chung, Yi-Hsing [1/1]
  Daniel, B. [0/2]
  Der-Ming Ma [1/1]
  Doong, Her-Sen [1/1]
  Du, R. K. [1/1]
  Duh, Wen-chien [1/1]
  Edwards, Jack R. [1/1]
  Fan, Kai-Po [1/1]
  Fan, Ren-Feng [1/1]
  Fan, Tai-Hsi [1/1]
  Fang, Zhi-wei [2/2]
  Feng, C. K. [0/1]
  Feng, C. K. [9/9]
  Feng, Chao Kang   [13/24]
  Feng, Chao-Kong [0/1]
  Feng, Chao-kung [0/1]
  Feng, G.-H. [1/1]
  Feng, Guo-Hua [1/1]
  Feng, Lea-Der [0/1]
  Feng, Tyan [1/1]
  Fu, Wei-an [1/1]
  Fu, Xu-Li, Chung, D. D. L. [0/1]
  Fu, Xuli [1/1]
  Fu-Yuen Hsiao: fyhsiao@mail.tku.edu.tw [1/1]
  Fung, C. H. [1/1]
  显示项目201-225 / 1469. (共59页)
  << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈