English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 61754/94641 (65%)
造访人次 : 1634413      在线人数 : 20
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [736/804]
  會議論文 [737/1262]
  專書 [41/66]
  專書之單篇 [8/13]
  研究報告 [142/476]
  專利 [75/146]
  視聽著作 [0/4]
  電腦程式 [0/14]
  其他 [2/8]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 0(0.00%)
  含全文笔数: 565(100.00%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 564(99.82%)
  下载大于10次: 564(99.82%)
  全文下载总次数: 149415(23.05%)

  最后更新时间: 2023-06-01 17:36


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1107. (共45页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Cai, Er-jie [1/1]
  Chan, Chien-hsuan [1/1]
  Chan, Chun-Yu [1/1]
  Chan, Yi-Hung [1/1]
  Chang, Bo-jyun [1/1]
  Chang, Che-ming [1/1]
  Chang, Cheng-chung [1/1]
  Chang, Chia-jung [2/2]
  Chang, Chieh [1/1]
  Chang, Chih-wei [1/1]
  Chang, Chun-Han [1/1]
  Chang, Chun-Yu [1/1]
  Chang, Hung-i [1/1]
  Chang, Jing-yi [1/1]
  Chang, Jui-yung [1/1]
  Chang, Keng-Wei [1/1]
  Chang, Li-Jen [2/2]
  Chang, Ming-cheng [1/1]
  Chang, Rei-lin [1/1]
  Chang, Ting-hao [1/1]
  Chang, Tso-ming [1/1]
  Chang, You-Ren [1/1]
  Chang, Yu-seng [1/1]
  Chang, Yu-Sheng [1/1]
  Chang, Yung-chen [1/1]
  显示项目1-25 / 1107. (共45页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈