English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7266004      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [604/688]
  會議論文 [656/1161]
  專書 [34/57]
  專書之單篇 [8/13]
  研究報告 [141/446]
  專利 [52/104]
  視聽著作 [0/4]
  電腦程式 [0/14]
  其他 [2/8]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 30(5.55%)
  含全文筆數: 541(100.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 540(99.82%)
  下載大於10次: 530(97.97%)
  檔案下載總次數: 95021(25.13%)

  最後更新時間: 2018-01-20 01:29


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1065. (共43頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Cai, Er-jie [1/1]
  Chan, Chien-hsuan [1/1]
  Chan, Chun-Yu [1/1]
  Chan, Yi-Hung [1/1]
  Chang, Bo-jyun [1/1]
  Chang, Che-ming [1/1]
  Chang, Cheng-chung [1/1]
  Chang, Chia-jung [2/2]
  Chang, Chih-wei [1/1]
  Chang, Chun-Han [1/1]
  Chang, Chun-Yu [1/1]
  Chang, Hung-i [1/1]
  Chang, Jing-yi [1/1]
  Chang, Jui-yung [1/1]
  Chang, Li-Jen [1/1]
  Chang, Ming-cheng [1/1]
  Chang, Rei-lin [1/1]
  Chang, Ting-hao [1/1]
  Chang, Tso-ming [1/1]
  Chang, You-Ren [1/1]
  Chang, Yu-seng [1/1]
  Chang, Yu-Sheng [1/1]
  Chang, Yung-chen [1/1]
  Chao, Chan-yi [1/1]
  Chao, Tseng-Min [1/1]
  顯示項目1-25 / 1065. (共43頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋