English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61754/94641 (65%)
造訪人次 : 1634412      線上人數 : 21
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [736/804]
  專書 [41/66]
  專書之單篇 [8/13]
  研究報告 [142/476]
  學位論文 [565/565]
  專利 [75/146]
  視聽著作 [0/4]
  電腦程式 [0/14]
  其他 [2/8]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 18(1.43%)
  含全文筆數: 737(58.40%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 737(100.00%)
  下載大於10次: 737(100.00%)
  檔案下載總次數: 196761(30.35%)

  最後更新時間: 2023-06-01 17:29


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1575. (共63頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  A-Fu Kao [0/1]
  Abel,Jacob [0/1]
  Balasubramanian, E [0/1]
  Bharanitharan K J, Yung-Chuan Hu, Che-Lung Lin, S Senthilkumar and Shung-Wen Kang [0/1]
  C.B.Lin, Zue-Chin Chang,Jin-Sin Hoand Chih Kai Shao [1/1]
  C. H. Liu [2/2]
  C.-K. Huang [1/1]
  C.-Y. Kao [1/1]
  Chan, Chien-Hsuan [0/1]
  Chan, Fu-Dar [2/2]
  Chan-long Chen [0/1]
  Chan-Yun Yang [1/1]
  Chandrasekhar, U. [1/1]
  Chang, Bo-Jyun [1/1]
  Chang, C. C.   [1/3]
  Chang, C. J. [1/3]
  Chang, C. P. [1/1]
  Chang, C. Y. [4/5]
  Chang, Che-Ming [1/1]
  Chang, Chia-Jung [1/1]
  Chang, Chih-cheng [1/1]
  Chang, Chin-Jung [1/1]
  Chang, Chun-lin [1/1]
  Chang, F. Y. [1/1]
  Chang, Guang-shang [2/2]
  顯示項目1-25 / 1575. (共63頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋