English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 58323/91877 (63%)
造訪人次 : 14298573      線上人數 : 49
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [778/992]
  會議論文 [857/1744]
  專書 [61/81]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/464]
  學位論文 [955/956]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 2(8.00%)
  含全文筆數: 10(40.00%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 10(100.00%)
  下載大於10次: 8(80.00%)
  檔案下載總次數: 1584(0.20%)

  最後更新時間: 2021-07-24 21:33


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chih-yung [0/1]
  Huang, Jiung-yao [1/4]
  Kuo, chin-hwa   [0/1]
  Lin, Chin-chung [0/1]
  Lin, Huang-cuang [0/1]
  Liu, Chen-yuan [0/1]
  Sheu, Jang-ping [0/1]
  Shih, Kuei-ping   [0/1]
  Shyu, Yuh-Huei   [1/1]
  Weng, Kuei-Ping Shih and Pei-Ning [0/1]
  Wu, Pei-lin [0/1]
  Wu, Ping-huang [0/1]
  Yu, Gwo-jung [0/1]
  何信凱 [2/2]
  余博淵 [4/4]
  劉俊昌 [1/1]
  劉振源 [0/1]
  史泰爵 [1/1]
  吳培琳 [0/1]
  吳孟倫 [3/3]
  吳志凌 [0/1]
  吳炳煌 [0/1]
  張世豪   [0/2]
  張兆村 [0/1]
  張嘉麟 [0/1]
  顯示項目1-25 / 56. (共3頁)
  1 2 3 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋