English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 58796/92528 (64%)
造访人次 : 639079      在线人数 : 40
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [826/1042]
  會議論文 [878/1768]
  專書 [63/84]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [106/465]
  學位論文 [955/956]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 2(6.45%)
  含全文笔数: 10(32.26%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 10(100.00%)
  下载大于10次: 10(100.00%)
  全文下载总次数: 1685(0.20%)

  最后更新时间: 2021-10-24 05:43


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 57. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Chang, Chih-yung [0/1]
  Chen, Shih-Hsin [0/6]
  Huang, Jiung-yao [1/4]
  Kuo, chin-hwa   [0/1]
  Lin, Chin-chung [0/1]
  Lin, Huang-cuang [0/1]
  Liu, Chen-yuan [0/1]
  Sheu, Jang-ping [0/1]
  Shih, Kuei-ping   [0/1]
  Shyu, Yuh-Huei   [1/1]
  Weng, Kuei-Ping Shih and Pei-Ning [0/1]
  Wu, Pei-lin [0/1]
  Wu, Ping-huang [0/1]
  Yu, Gwo-jung [0/1]
  何信凱 [2/2]
  余博淵 [4/4]
  劉俊昌 [1/1]
  劉振源 [0/1]
  史泰爵 [1/1]
  吳培琳 [0/1]
  吳孟倫 [3/3]
  吳志凌 [0/1]
  吳炳煌 [0/1]
  張世豪   [0/2]
  張兆村 [0/1]
  显示项目1-25 / 57. (共3页)
  1 2 3 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈