English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265984      線上人數 : 44
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [664/874]
  會議論文 [785/1649]
  專書 [50/64]
  專書之單篇 [17/59]
  研究報告 [105/460]
  專利 [5/17]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 58(6.52%)
  含全文筆數: 889(99.89%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 888(99.89%)
  下載大於10次: 869(97.75%)
  檔案下載總次數: 137013(26.25%)

  最後更新時間: 2018-01-19 21:42


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 1718. (共69頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Ankyu, Tomohiro [1/1]
  Carvalho, Roberto P. L. [1/1]
  Chai, Hung-Ying [1/1]
  Chai, Ming-jhang [1/1]
  Chan, Chien-hui [2/2]
  Chan, Chih-Hsiang [1/1]
  Chan, Chun-kai [1/1]
  Chan, Wei-Tsung [1/1]
  Chan, Yu-Hsien [1/1]
  Chang, Chau-chieh [2/2]
  Chang, Che-chia [1/1]
  Chang, Che-Hao [1/1]
  Chang, Che-Wei [1/1]
  Chang, Chen-chi [1/1]
  Chang, Chen-fu [1/1]
  Chang, Chen-wei [1/1]
  Chang, Chi-Yuen [1/1]
  Chang, Chia-Ming [2/2]
  Chang, Chien-yang [1/1]
  Chang, Chih-kai [1/1]
  Chang, Chih-Wei [1/1]
  Chang, Chiung-tzu [1/1]
  Chang, Chun-hung [1/1]
  Chang, Chun-Ping [1/1]
  Chang, Chung-i [1/1]
  顯示項目1-25 / 1718. (共69頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋