English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265992      線上人數 : 41
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [664/874]
  會議論文 [785/1649]
  專書 [50/64]
  專書之單篇 [17/59]
  學位論文 [889/890]
  專利 [5/17]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 105(22.83%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 105(100.00%)
  下載大於10次: 105(100.00%)
  檔案下載總次數: 49774(9.54%)

  最後更新時間: 2018-01-19 15:47


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chao, Louis R. [0/57]
  Hsu, Hui-huang   [0/1]
  Huang, Yu-hui [0/2]
  Hwang, Shin-jia   [0/8]
  Shi, Chi-hwai [0/6]
  何福田 [0/2]
  凃瀞珽   [0/2]
  劉虎城 [2/3]
  吳錫德   [0/1]
  呂溪木 [0/2]
  周光儀 [0/1]
  周建群 [0/4]
  廖述良 [0/1]
  張家宜   [3/4]
  張志勇   [6/32]
  張文智 [2/2]
  張瓊穗   [0/1]
  張系國 [0/2]
  彭建文   [0/1]
  徐加玲   [0/4]
  徐琿輝   [1/4]
  徐郁輝   [0/5]
  徐鵬飛   [0/1]
  方鄒昭聰 [1/7]
  施俊哲 [0/2]
  顯示項目1-25 / 85. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋