English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10719125      在线人数 : 23
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [718/928]
  專書 [55/74]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [7/20]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 26(1.54%)
  含全文笔数: 806(47.81%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 806(100.00%)
  下载大于10次: 802(99.50%)
  全文下载总次数: 250908(36.66%)

  最后更新时间: 2020-02-19 08:49


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目551-575 / 1564. (共63页)
  << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Kai-Ti Chang [0/1]
  Kao, Bruce C. [0/1]
  Kao, Chen-yu [0/4]
  Kao, Chia-chung [1/1]
  Kao, Chuan-ho [6/11]
  Kao, Hua-ying [1/1]
  Kao, Meng-hsin [1/1]
  Kao, Shih-wei [1/3]
  Kao, Shih-Wel [1/1]
  Kao, Tai-chien [3/7]
  Kao, Yang-ta [6/12]
  Kashy, E. [0/1]
  Keh, H. C.   [2/6]
  Keh, Huan-cha [0/1]
  Keh, Huan-chao   [20/42]
  Ken, Huan-chao [1/1]
  Klimenko, Andrei [0/1]
  Klimenko, Stanislav [1/2]
  Ko, Wen-chieh [1/3]
  Korba, Larry [0/1]
  Kou, Y. [0/1]
  Kou, Ying-feng [4/8]
  Ku, Hsin-hui [0/2]
  Kuei-Ping Shih [4/4]
  Kumara, W.G.C.W. [0/1]
  显示项目551-575 / 1564. (共63页)
  << < 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈