English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 55217/89514 (62%)
造访人次 : 10719085      在线人数 : 19
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [718/928]
  專書 [55/74]
  專書之單篇 [19/60]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [7/20]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 26(1.54%)
  含全文笔数: 806(47.81%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 806(100.00%)
  下载大于10次: 802(99.50%)
  全文下载总次数: 250908(36.66%)

  最后更新时间: 2020-02-19 08:49


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-25 / 1564. (共63页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  A Swarm-based Best-first Routing Scheme for Urban Transportation Systems [0/1]
  Afanasiev, Valery [1/1]
  Alexander Vazheninl [1/1]
  An, Kuan-shen [2/3]
  and Wan-Ting Liao [1/1]
  Apduhan, Bernady O. [1/1]
  Arndt, T. [0/1]
  Arndt, Timothy [1/1]
  Bai, H. H. [1/1]
  Bai, Hua-Hsen [3/3]
  Bai, Hua-sheng [2/4]
  Baker, Charles R. [1/1]
  Balbo, Giafranco [0/1]
  Barolli, Leonard [1/1]
  Bruell, Steven C. [0/1]
  Buehrer, D. J. [0/1]
  Cha, Hung-ying [0/1]
  Chai, Hung-ying [0/1]
  Chai, ming-jhang [1/2]
  Chan, Ching-Chieh [1/1]
  Chan, Ching-Chung [1/1]
  Chan, Keith C.C. [1/1]
  Chan, Kun-han [1/1]
  Chan, Wei-Tsung [0/1]
  Chang, A. Y. [2/2]
  显示项目1-25 / 1564. (共63页)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈