English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 52084/87215 (60%)
造訪人次 : 8914958      線上人數 : 559
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [700/913]
  會議論文 [788/1668]
  專書 [51/71]
  研究報告 [105/460]
  學位論文 [955/956]
  專利 [5/17]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [4/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 1(1.69%)
  含全文筆數: 18(30.51%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 18(100.00%)
  下載大於10次: 18(100.00%)
  檔案下載總次數: 3202(0.52%)

  最後更新時間: 2019-02-22 09:11


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 92. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Chih-Yung [3/5]
  Chang, Chin-chen [0/1]
  Chang, Rong-Chi [1/1]
  Chang, Shi-Kuo [0/1]
  Chang, Tsung-ming [1/1]
  Chang, Wen-Chen [1/1]
  Chen, Yu-Ping [1/1]
  Chen, Yung-Hui [0/1]
  Chi, Chen-Chung [2/2]
  Chiang, Jen-shiun   [1/1]
  Chien, Feng-yi [0/1]
  Chih-Chieh Hung   [1/1]
  Chou, Su-Mei [1/1]
  Chou, Yung-shan   [1/1]
  Chow, Louis R.   [1/3]
  Chu-Cheng Hsieh [1/1]
  Chuang, Po-jen   [1/1]
  Deng, Lawrence Y. [0/1]
  Ho, Cheng-chang [1/1]
  Hsu, Hui-huang   [1/1]
  Huang, Chua-huang [1/1]
  Huang, Huan-Chi [1/1]
  Huang, Jiung-yao [0/5]
  Huang, R. [0/1]
  Huang, Teh-sheng [0/1]
  顯示項目1-25 / 92. (共4頁)
  1 2 3 4 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋