English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 49350/84015 (59%)
造訪人次 : 7265991      線上人數 : 40
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [1113/1402]
  會議論文 [501/1394]
  專書 [15/23]
  研究報告 [97/323]
  學位論文 [373/393]
  專利 [1/11]
  視聽著作 [0/1]
  其他 [3/5]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 1(16.67%)
  含全文筆數: 2(33.33%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 2(100.00%)
  下載大於10次: 2(100.00%)
  檔案下載總次數: 408(0.11%)

  最後更新時間: 2018-01-19 13:43


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  Chang, Rong-Yue [0/1]
  Chang, Yu-chi   [0/1]
  Huang, Chaa-Tsai [0/1]
  Li, Yu-hsuan [1/1]
  Liao, Hung-chi [1/1]
  Shih, Keng-lin [1/1]
  Tsai, Shau-wei [1/1]
  Wu, Rome-ming [1/1]
  Wu, Syuan-jhih [1/1]
  Yang, Chia-yi [1/1]
  Yang, Wen-jie [1/1]
  Yeh, Ho-ming    [1/1]
  劉正毓 [0/1]
  張裕祺   [0/1]
  許世杰   [0/1]
  陳錫仁   [0/1]
  顯示項目1-16 / 16. (共1頁)
  1 
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋