English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 61825/94645 (65%)
造訪人次 : 1634947      線上人數 : 14
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜尋範圍 查詢小技巧:
 • 您可在西文檢索詞彙前後加上"雙引號",以獲取較精準的檢索結果
 • 若欲以作者姓名搜尋,建議至進階搜尋限定作者欄位,可獲得較完整資料
 • 進階搜尋
  期刊論文 [551/572]
  會議論文 [478/1192]
  專書 [28/44]
  專書之單篇 [4/9]
  研究報告 [119/733]
  專利 [5/7]
  其他 [8/8]

  類別統計

  近3年內發表的文件: 0(0.00%)
  含全文筆數: 348(93.80%)

  文件下載次數統計
  下載大於0次: 346(99.43%)
  下載大於10次: 345(99.14%)
  檔案下載總次數: 75120(18.49%)

  最後更新時間: 2023-06-02 13:21


  上傳排行

  資料載入中.....

  下載排行

  資料載入中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

  顯示項目1-25 / 714. (共29頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目
  作者名稱 項目數量
  An Cheng-Chen [1/1]
  Bi, Bo-Sheng [1/1]
  Chan, Chiao-Wei [1/1]
  Chang, Cheng-hsin   [0/2]
  Chang, Chih-Yao [1/1]
  Chang, Ching Chi [1/1]
  Chang, Der-wen   [0/1]
  Chang, Feng-jung [1/1]
  Chang, Hao-che [1/1]
  Chang, Hao-Kai [1/1]
  Chang, Jim [1/1]
  Chang, Kung-ling [1/1]
  Chang, Po-Hao [1/1]
  Chang, Shao-lun [1/1]
  Chang, Wei [1/1]
  Chang, Yang-Ming [1/1]
  Chang, Yi-ching [1/1]
  Chang, Ying-chieh [1/1]
  Chao, Sheanne [1/1]
  Chao, Wei-tang [1/1]
  Chen, Bo-Xun [1/1]
  Chen, Chang-chih [1/1]
  Chen, Cheng-hao [1/1]
  Chen, Cheng-wei [1/1]
  Chen, Chi-Jou [1/1]
  顯示項目1-25 / 714. (共29頁)
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
  每頁顯示[10|25|50]項目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回饋