English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文笔数/总笔数 : 52507/87668 (60%)
造访人次 : 9345255      在线人数 : 268
RC Version 7.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library & TKU Library IR team.
搜寻范围 查询小技巧:
 • 您可在西文检索词汇前后加上"双引号",以获取较精准的检索结果
 • 若欲以作者姓名搜寻,建议至进阶搜寻限定作者字段,可获得较完整数据
 • 进阶搜寻
  期刊論文 [79/119]
  會議論文 [29/184]
  專書 [33/43]
  研究報告 [20/105]
  學位論文 [160/166]
  視聽著作 [8/22]
  其他 [0/1]

  类别统计

  近3年内发表的文件: 3(7.32%)
  含全文笔数: 21(51.22%)

  文件下载次数统计
  下载大于0次: 21(100.00%)
  下载大于10次: 19(90.48%)
  全文下载总次数: 5301(5.26%)

  最后更新时间: 2019-04-18 18:25


  上传排行

  数据加载中.....

  下载排行

  数据加载中.....

  RSS Feed RSS Feed
  跳至: [中文]   [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
   
  例如:输入『陈』,可查询到『陈OO』的作者数据,
  输入『Chen』,可查到『Chen, Mark』的作者资料

  显示项目1-18 / 18. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目
  作者名称 项目数量
  Barnett, G. A. [1/1]
  Chao, Ya-li [0/1]
  Georgette, Wang [0/1]
  Huang, Jenn-jia   [0/1]
  Lee, Mei-hua [1/1]
  Lin, Yu-Peng [1/1]
  Tsai, Hui-Ju [1/1]
  Wei, Ti [1/1]
  周清江   [1/1]
  李美華 [1/1]
  楊明昱   [0/1]
  王慰慈   [9/17]
  蕭瑞祥   [1/1]
  趙雅麗   [3/6]
  馬雨沛   [0/2]
  魏玓 [1/1]
  黃振家   [6/13]
  黃明達   [1/1]
  显示项目1-18 / 18. (共1页)
  1 
  每页显示[10|25|50]项目

  DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library & TKU Library IR teams. Copyright ©   - 回馈